Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia rozwoju przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XSRP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia rozwoju przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie zarządzania i marketingu

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają wybrane metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów: 2 semestr: 3 (I St.)

Wymagania wstępne: organizacja i zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 w

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadku

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 15 godz.

- studiowanie literatury - 3 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 4 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 20; punkty ECTS 0,8

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 5; punkty ECTS 0,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa, 2015

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

E. Bukłaha, Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyn Wydawnicza SGH, Warszawa 2022

2. Fred R. David, Forest R. David., Strategic management : concepts : a competitive advantage approach, Boston, Pearson, 2015.

M. Sajdak, Zwinność strategiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP, Poznań 2019

W. Nasierowski, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka, Difin, Warszawa 2018

K. Obłój, Praktyka strategii firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

XSRP_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego, z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6)

XSRP_W02 zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach przeobrażeń strategicznych (KP6_WG7)

XSRP_U01Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu strategii organizacji do stosowania wybranych narzędzi analizy strategicznej (KP6_UU2 )

Efekty

weryfikowane za pomocą udziału w dyskusji podczas wykładów i zaliczenia pisemnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie stacjonarnej, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 2 semestr: 3 (I St.)

Wymagania wstępne: organizacja i zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 w

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 15 godz.

- studiowanie literatury - 3 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 5 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 18; punkty ECTS 0,72

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 5; punkty ECTS 0,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa, 2015

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

E. Bukłaha, Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyn Wydawnicza SGH, Warszawa 2022

M. Sajdak, Zwinność strategiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP, Poznań 2019

W. Nasierowski, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka, Difin, Warszawa 2018

K. Obłój, Praktyka strategii firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają wybrane metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów: 2 semestr: 3 (I St.)

Wymagania wstępne: organizacja i zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 w

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 15 godz.

- studiowanie literatury - 3 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 20; punkty ECTS 0,8

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 5; punkty ECTS 0,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa, 2015

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

E. Bukłaha, Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyn Wydawnicza SGH, Warszawa 2022

M. Sajdak, Zwinność strategiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP, Poznań 2019

W. Nasierowski, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka, Difin, Warszawa 2018

K. Obłój, Praktyka strategii firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017

1. Gregory G. Dess, Gerry McNamara, Alan B. Eisner, Strategic management : text & cases; New York, NY : McGraw-Hill Education, 2016

2. Fred R. David, Forest R. David., Strategic management : concepts : a competitive advantage approach, Boston, Pearson, 2015.

3. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

4. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

5. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

6. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)