Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XUBE
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu, problematyki dotyczącej systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. a także przygotowanie Studentów do uczestniczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony i przyszły świadczeniobiorca oraz korzystania z nowych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 5.1– Przedmioty specjalizacyjne RiF

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II Rok / semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (komputer, projektor, prezentacja), angażujący studentów do aktywności, do dyskusji i zadawania pytań w trakcie wykładu.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 30 godz.

– udział w konsultacjach – 7 godz.

– studiowanie literatury – 6 godz.

– przygotowanie do zaliczenia - 7 godz.

RAZEM: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 37 godz.– 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Iwanicz - Drozdowska (red.nauk.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2018.

2. W. Ronka - Chmielowiec (red.nauk.), Ubezpieczenia, C.H Beck, Warszawa 2016.

3. B. Więckowska, Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych, [w:] A. Alińska, B. Woźniak (red.nauk.) Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowa, Difin, Warszawa 2019.

4. A. Szczęch, Rozwój systemu zabezpieczenia na starość w Polsce w latach 1918 - 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.

Uzupełniająca:

1. G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych, Zasady, finansowanie, organizacja, C.H Beck, Warszawa 2021.

2. A. Gołębiowska, System ubezpieczeń społecznych, [w:] A. Alińska, B. Woźniak (red.nauk.) Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. R. Garbiec, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. A. Janowski, Ubezpieczenia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015.

5. B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2011.

6. G. Kaminski, Analysis of proposed changes to the Polish retirement system and a comparison to solutions used by the Canadian system, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula Nr 4(62) 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XUBE_W01

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, dotyczące organizacji i finansowania systemu ubezpieczeń: emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych oraz osobowych i majątkowych.. KP6_WG1 (weryfikacja-egzamin)

2XUBE_W02 -

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o wprowadzanych zmianach w organizacji i finansowaniu systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Zna przebieg, przyczyny i konsekwencje zachodzących zmian, zarówno w ujęciu historycznym jak i międzynarodowym. KP6_WG7 (weryfikacja-egzamin)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to zaliczenie przedmiotu na ocenę, na podstawie testu. Każdy test składa się z pytań zamkniętych. Zaliczenie testu następuje na podstawie uzyskanego przez Studenta procentu punktów, wg zasady:

91%-100% - 5,0;

81%-90%-4,5;

71%-80%-4,0;

61%-70%-3,5;

51%-60%-3,0;

50% i mniej - 2,0.

Na ocenę końcową wpływ ma również aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu, problematyki dotyczącej systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. a także przygotowanie Studentów do uczestniczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony i przyszły świadczeniobiorca oraz korzystania z nowych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 5.1– Przedmioty specjalizacyjne RiF

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II Rok / semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (komputer, projektor, prezentacja), angażujący studentów do aktywności, do dyskusji i zadawania pytań w trakcie wykładu.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 30 godz.

– udział w konsultacjach – 7 godz.

– studiowanie literatury – 6 godz.

– przygotowanie do zaliczenia końcowego – 7 godz.

RAZEM: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 37 godz.– 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Iwanicz - Drozdowska (red.nauk.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2018.

2. W. Ronka - Chmielowiec (red.nauk.), Ubezpieczenia, C.H Beck, Warszawa 2016.

3. B. Więckowska, Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych, [w:] A. Alińska, B. Woźniak (red.nauk.) Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowa, Difin, Warszawa 2019.

4. A. Szczęch, Rozwój systemu zabezpieczenia na starość w Polsce w latach 1918 - 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.

Uzupełniająca:

1. G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych, Zasady, finansowanie, organizacja, C.H Beck, Warszawa 2021.

2. A. Gołębiowska, System ubezpieczeń społecznych, [w:] A. Alińska, B. Woźniak (red.nauk.) Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. R. Garbiec, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. A. Janowski, Ubezpieczenia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015.

5. B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2011.

6. G. Kaminski, Analysis of proposed changes to the Polish retirement system and a comparison to solutions used by the Canadian system, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula Nr 4(62) 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu, problematyki dotyczącej systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. a także przygotowanie Studentów do uczestniczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony i przyszły świadczeniobiorca oraz korzystania z nowych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 5.1– Przedmioty specjalizacyjne RiF

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II Rok / semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (komputer, projektor, prezentacja), angażujący studentów do aktywności, do dyskusji i zadawania pytań w trakcie wykładu.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 30 godz.

– udział w konsultacjach – 7 godz.

– studiowanie literatury – 6 godz.

– przygotowanie do zaliczenia końcowego – 7 godz.

RAZEM: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 37 godz.– 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Iwanicz - Drozdowska (red.nauk.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2018.

2. W. Ronka - Chmielowiec (red.nauk.), Ubezpieczenia, C.H Beck, Warszawa 2016.

3. B. Więckowska, Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych, [w:] A. Alińska, B. Woźniak (red.nauk.) Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowa, Difin, Warszawa 2019.

4. A. Szczęch, Rozwój systemu zabezpieczenia na starość w Polsce w latach 1918 - 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.

Uzupełniająca:

1. G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych, Zasady, finansowanie, organizacja, C.H Beck, Warszawa 2021.

2. A. Gołębiowska, System ubezpieczeń społecznych, [w:] A. Alińska, B. Woźniak (red.nauk.) Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. R. Garbiec, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. A. Janowski, Ubezpieczenia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015.

5. B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2011.

6. G. Kaminski, Analysis of proposed changes to the Polish retirement system and a comparison to solutions used by the Canadian system, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula Nr 4(62) 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)