Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agrobiznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3AGR
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrobiznes
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej z uwzględnieniem jego trzech agregatów: zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo i obrót oraz powiązań między nimi. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia agrobiznesu w gospodarce oraz instrumentów jego wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze agrobiznesu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 3.2 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok 3, semestr 5

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin.

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji. Ćwiczenia-prezentacje studentów w Power Point; dyskusja na zajęciach; praca w grupach nad wybranymi problemami dotyczącymi funkcjonowania agrobiznesu; przygotowanie eseju, którego tematykę i wymogi techniczne podaje Prowadzący zajęcia.

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Łączna liczba godzin 75

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do egzaminu 15

Udział w egzaminie 2

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 24

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe:

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 36 pkt.

ECTS 1,44

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2.. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

3. M. Raftowicz- Filipkiewicz, Uwarunkowania rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Wrocław 2022.

4. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

5. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

6. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

7.. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

8. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

9. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

3AGR_W01 - Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie kluczowe zagadnienia i teorie z zakresu funkcjonowania sektora agrobiznesu; (KP6_WG1)

3AGR_WO4- Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości zachodzące w sektorze agrobiznesu w ujęciu mikroekonomicznym, makroekonomicznym i sektorowym;(KP6_WG4)

Umiejętności:

3AGR_UO1- Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w analizie i interpretacji przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych zachodzących w sektorze agrobiznesu;( KP6_UW1)

Kompetencje społeczne:

3AGR_KO1- Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu funkcjonowania sektora agrobiznesu ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; (KP6_KK1-)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań i

dyskusji.

Ćwiczenia: prezentacje studentów w Power Point; dyskusja na zajęciach; praca w grupach nad zrozumieniem przyczyn konkretnych zmian zachodzących w poszczególnych agregatach agrobiznesu; przygotowanie eseju, którego tematykę i wymogi techniczne podaje Prowadzący zajęcia.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - egzamin pisemny ((test), do egzaminu będą dopuszczone osoby, które będą posiadały zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia - Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studenta na zajęciach, wykonana prezentacja Power Point, przygotowany esej, którego tematykę i wymogi techniczne podaje Prowadzący zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej z uwzględnieniem jego trzech agregatów: zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo i obrót oraz powiązań między nimi. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia agrobiznesu w gospodarce oraz instrumentów jego wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze agrobiznesu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 3.2 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok 3, semestr 5

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin.

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji. Ćwiczenia-prezentacje studentów w Power Point; dyskusja na zajęciach; praca w grupach nad wybranymi problemami dotyczącymi funkcjonowania agrobiznesu; przygotowanie eseju, którego tematykę i wymogi techniczne podaje Prowadzący zajęcia.

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Łączna liczba godzin 75

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do egzaminu 15

Udział w egzaminie 2

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 24

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe:

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 36 pkt.

ECTS 1,44

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2.. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

3. M. Raftowicz- Filipkiewicz, Uwarunkowania rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Wrocław 2022.

4. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

5. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

6. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

7.. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

8. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

9. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)