Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza rynków surowcowych i środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3ARSS
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza rynków surowcowych i środowiskowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student ma wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii oraz ekonomii środowiska

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem, specyfiką oraz narzędziami analizy rynków surowcowych (w tym surowców energetycznych, płodów rolnych, innych), rynków uprawnień do emisji (w tym gazów cieplarnianych) i innych instrumentów środowiskowych. Uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i prognozowania dynamiki rynków surowcowych i środowiskowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalizacyjny, grupa 5.1. Przedmioty specjalizacyjne Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: trzeci rok / piąty semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 0 godzin

Ćwiczenia - 30 godzin

Punkty ECTS: 3 pkt

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami - 5 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 14 godz.

Wykonanie zadań – 12 godz.

Przygotowanie do dyskusji oraz prac grupowych w trakcie zajęć - 14 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 36 godz., 1,44 ECTS

o charakterze praktycznym - 30 godz., 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015.

2. M.Złoty, Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

2. Kwiatkiewicz, Piotr, Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii–teraźniejszość i przyszłość: Tom 1: Polityka–Gospodarka–Zasoby naturalna i logistyka. Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Paulo, Andrzej, Mariusz Krzak. Rynek surowców żelaza i stali w początkach XXI wieku. Przegląd Geologiczny 70.3 (2022): 156-171.

2. Mróz, Maciej. Kształtowanie współczesnego bezpieczeństwa energetycznego Polski–analiza empiryczna na przykładzie rynku ropy naftowej. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 3 (74) (2022): 52-72.

3. Stala-Szlugaj, Katarzyna, and Zbigniew Grudziński. Price trends on the international steam coal market in 2000–2020. Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management (2021): 177-198.

4. Raporty z rynku CO2, KOBIZE https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/5/raport-z-rynku-co2

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1ARS_W01 Student posiada wiedzę i rozumie rolę, zasady i mechanizmy funkcjonowania rynków surowcowych i środowiskowych, zarówno na poziomie mikro- i makroekonomicznym (KP6_WG2)

1ARS_W02 Student posiada zaawansowaną wiedzę i w pełni rozumie normy i reguły, zarówno organizacyjne, prawne, jak i etyczne, które kształtują struktury i instytucje na rynkach surowcowych i środowiskowych (KP6_WG6)

1ARS_U01 Student potrafi wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse do analizy i interpretacji przyczyn oraz przebiegu konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych na rynkach surowców. Potrafi dokonywać analizy w ujęciu dynamicznym, zwracając uwagę na specyfikę różnych surowców i różnych krajów (KP6_UW1)

1ARS_K01 Student jest gotów do wykorzystywania wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w procesie rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych związanych z analizą rynków surowców, potrafi identyfikować i analizować te problemy, korzystając z teorii i narzędzi ekonomicznych, oraz jest zdolny do wykorzystywania swojej wiedzy w celu opracowania trafnych rozwiązań (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie zadań indywidualnych i grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami. Każda forma aktywności jest punktowania.

Ocena końcowa zaliczenia ćwiczeń ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 51-60% - dst

- 61-70% - dst+

- 71-80% - db

- 81-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)