Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika innowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3EIN
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika innowacji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją innowacyjności gospodarek i funkcjonujących w ich ramach podmiotów gospodarczych, podkreślenie znaczenia jakie innowacje mają w dzisiejszych czasach przy jednoczesnym uwzględnieniu ekonomiki działań innowacyjnych oraz omówienie determinant zdolności innowacyjnej.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zakresu i znaczenia innowacji, czynników warunkujących zdolność innowacyjną, przy jednoczesnym uwzględnieniu ekonomiki działań innowacyjnych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Rok studiów/semestr: rok 3/semestr 5

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h (wykład) + 15 h (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji Power Point

- ćwiczenia prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Punkty ECTS: 3 (75 h)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 13 h

- studia literatury 29 h

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do kolokwium 6 h

- przygotowanie do zaliczenia 6 h

- udział w zaliczeniu 2 h

- udział w konsultacjach 4 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 h (0,45 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty, red. Wiśniewska J., Świadek A., Wydaw. Naukowe IVG, Szczecin 2015

2. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

3. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

4. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

5. A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polaskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

6. Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

7. Jasińskim A. H., Ciborowski R., Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

8. Lowe P., Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

9. Banerjee A. V., Good economics : nowe rozwiązania globalnych problemów, Agora, Warszawa 2022.

10. Cibrowski R. Jasiński A. H., Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictw Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

2. Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

3. Kondratiuk-Nierodzińska M., Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7).

4. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

5. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

6. Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EIN_WG1 - absolwent w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomiki innowacji (egzamin, praca projektowa) KP6_WG1

UMIEJĘTNOŚCI

3EIN_UW1 - absolwent jest w stanie wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ekonomiki innowacji, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w tym w ujęciu historycznym, demograficznym i geograficznym. (referat, egzamin, praca projektowa) KP6_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3EIN_KK1 absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa, które mają wpływ na ekonomikę innowacji (egzamin, praca projektowa) KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - praca projektowa + zaliczenie

Ćwiczenia - referat + praca projektowa + aktywność

Podstawą zaliczenia jest złożenie pracy projektowej i zaliczenie pisemne.

Warunkiem uzyskania zaliczenia zarówno ćwiczeń i wykładu jest uzyskanie 51% ogólnej sumy punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zakresu i znaczenia innowacji, czynników warunkujących zdolność innowacyjną, przy jednoczesnym uwzględnieniu ekonomiki działań innowacyjnych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Rok studiów/semestr: rok 3/semestr 5

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h (wykład) + 15 h (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji Power Point

- ćwiczenia prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Punkty ECTS: 3 (75 h)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 13 h

- studia literatury 17 h

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do kolokwium 6 h

- przygotowanie do zaliczenia 6 h

- studia literatury 12 h

- udział w konsultacjach 4 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 h (0,45 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty, red. Wiśniewska J., Świadek A., Wydaw. Naukowe IVG, Szczecin 2015

2. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

3. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

4. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

5. A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polaskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

6. Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

7. Jasińskim A. H., Ciborowski R., Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

8. Lowe P., Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

9. Banerjee A. V., Good economics : nowe rozwiązania globalnych problemów, Agora, Warszawa 2022.

10. Cibrowski R. Jasiński A. H., Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictw Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

2. Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

3. Kondratiuk-Nierodzińska M., Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7).

4. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

5. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

6. Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)