Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3EKR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji gospodarczej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki integracji gospodarczej, w szczególności przesłanek procesów integracyjnych, instytucjonalnych form integracji gospodarczej, polityki gospodarczej realizowanej we Wspólnocie, jak też znaczenia Polski w UE.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka uwarunkowań funkcjonowania gospodarki polskiej w warunkach JRW UE oraz w relacjach z EMU.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr VI

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta - Liczba godz.

Udział w wykładach - 15 godzin

Przygotowanie się do wykładu - 5 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 10 godzin

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium - 28 godzin

Konsultacje - 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 1,3p.; o charakterze praktycznym: 10h- 0,4p.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć synchronicznych online -wykorzystanie platformy EDUPORTAL.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

E. R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education, London 2015.

J. Borowiec, Integracja finansowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2020.

J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

H.T. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

3EKR_W01- Absolwent zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w skali krajowej i międzynarodowej w kontekście Unii Europejskiej; KP6_WG3

3EKR_W02- Absolwent ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych funkcjonujących w procesie integracji; KP6_WG7

UMIEJĘTNOŚCI:

3EKR_U01- Absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów ekonomicznych charakterystycznych dla integracji międzynarodowej; KP6_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3EKR_K01- Absolwent potrafi rozwiązywać konkretne problemu poznawcze i praktyczne dotyczące integracji międzynarodowej; KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych (przeprowadzony zdalnie lub stacjonarnie).

Do zaliczenia dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Student powinien uzyskać przynajmniej 51% możliwych do zdobycia punktów.

Ćwiczenia- kolokwium zaliczeniowe, punktowana aktywność na zajęciach (konieczność uzyskania 51% punktów możliwych do zdobycia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki, Marek Proniewski
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka uwarunkowań funkcjonowania gospodarki polskiej w warunkach JRW UE oraz w relacjach z EMU.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w wykładach - 15 godzin

Przygotowanie się do wykładu - 5 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 10 godzin

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium - 26 godzin

Konsultacje - 2 godziny

Egzamin - 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 1,6p.; o charakterze praktycznym: 10h- 0,4p.

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (MS Teams, BB)- w cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

H.T. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka uwarunkowań funkcjonowania gospodarki polskiej w warunkach JRW UE oraz w relacjach z EMU.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w wykładach - 15 godzin

Przygotowanie się do wykładu - 5 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 10 godzin

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium - 26 godzin

Konsultacje - 2 godziny

Egzamin - 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 1,6p.; o charakterze praktycznym: 10h- 0,4p.

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (MS Teams, BB)- w cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

H.T. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.