Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka dystrybucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LDYS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka dystrybucji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu uwarunkowań procesu dystrybucji oraz wszechstronna analiza powiązań między logistyką a dystrybucją..

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia poświęcone zagadnieniom logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy logistyką a dystrybucją. Omówiona zostanie także struktura kanałów dystrybucji, strategie zarządzania łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta w ujęciu logistycznym. Poruszony również zostanie międzynarodowy kontekst logistyki dystrybucji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LDYS

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne _ logistyka w biznesie

Rok studiów /semestr: 3-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 15

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 5

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń - 5

Udział w konsultacjach - 5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 5

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksandra Łapko, Natalia Wagner Logistyka dystrybucji : trendy - wyzwania - przykłady. CeDeWu, Warszawa 2019.

2. Stanisław Smyk, Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

3. Stanisław Smyk, Obsługa logistyczna. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

4. Marzena Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji : pomiar, ocena, strategie. Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

5. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji . Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.

6. Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji. : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

3 LDYS_W01 student zna wybrane zagadnienia z zakresu struktur i instytucji gospodarczych, zarówno na poziomie mikro- i makroekonomicznym KP6_WG2

3 LDYS_W02 student zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian zarówno w ujęciu historycznym, jak i międzynarodowym KP6_WG7

3 LDYS_U01 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, demograficznych KP6_UW3

3 LDYS_U02 student potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse z użyciem specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień KP6_UK1

3 LDYS_U03 student potrafi

planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

KP6_UO1

3 LDYS_U04 student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów KP6_UO2

3 LDYS_U05 student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse KP6_UU1

3 LDYS_K01 student rozwiązuje konkretne problemy poznawcze i praktyczne w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji KP6_KK3

3 LDYS_K02 student uznaje znaczenie wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu KP6_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia poświęcone zagadnieniom logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy logistyką a dystrybucją. Omówiona zostanie także struktura kanałów dystrybucji, strategie zarządzania łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta w ujęciu logistycznym. Poruszony również zostanie międzynarodowy kontekst logistyki dystrybucji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksandra Łapko, Natalia Wagner Logistyka dystrybucji : trendy - wyzwania - przykłady. CeDeWu, Warszawa 2019.

2. Stanisław Smyk, Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

3. Stanisław Smyk, Obsługa logistyczna. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

4. Marzena Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji : pomiar, ocena, strategie. Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

5. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji . Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.

6. Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji. : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia poświęcone zagadnieniom logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy logistyką a dystrybucją. Omówiona zostanie także struktura kanałów dystrybucji, strategie zarządzania łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta w ujęciu logistycznym. Poruszony również zostanie międzynarodowy kontekst logistyki dystrybucji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LDYS

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne _ logistyka w biznesie

Rok studiów /semestr: 3-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 15

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 5

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń - 5

Udział w konsultacjach - 5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 5

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksandra Łapko, Natalia Wagner Logistyka dystrybucji : trendy - wyzwania - przykłady. CeDeWu, Warszawa 2019.

2. Stanisław Smyk, Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

3. Stanisław Smyk, Obsługa logistyczna. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

4. Marzena Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji : pomiar, ocena, strategie. Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

5. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji . Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.

6. Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji. : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.