Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka zapasami i magazynem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LGZM Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka zapasami i magazynem
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej, w szczególności metod optymalizacji zapasów oraz roli i znaczenia magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykład

30 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS: 5, w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1

- o charakterze praktycznym: 3,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładzie: 15 h

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 7,5 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h, w tym o charakterze praktycznym 25 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 27,5 h, w tym o charakterze praktycznym 20 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1 student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych w zakresie zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_W01

KP6_WK3 student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując optymalizację zapasów i metody gospodarki magazynowej S1A_W8

KP6_WK6 student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i inne w zakresie zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_W11

Umiejętności:

KP6_UW3 student potrafi identyfikować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie zarządzania zapasami oraz gospodarki magazynowej S1A_U03

KP6_UU1 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_U06

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami S1A_U08

KP6_UK1 potrafi wykorzystać wiedzę poświęconą zarządzaniu zapasami i gospodarki magazynowej S1A_U09

Kompetencje społeczne:

KP6_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym S1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach, praca pisemna, prezentacja

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat gospodarki magazynowej oraz zarządzania zapasami. W szczególności student pozna rolę i znaczenie magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego oraz metody optymalizacji zapasów. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego. W szczególności student powinien posiąść umiejętność sprawnego zarządzania zapasami i magazynem w warunkach rozwoju e-biznesu i rosnącej roli gospodarki magazynowej jako kluczowego elementu zabezpieczającego poziom produkcji, usług i jakość obsługi klienta.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr VI

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykład

30 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS: 5, w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1

- o charakterze praktycznym: 3,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładzie: 15 h

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 7,5 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h, w tym o charakterze praktycznym 25 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 27,5 h, w tym o charakterze praktycznym 20 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 27/2020 Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB Prof. M. Poniatowicz z dnia16 października2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat gospodarki magazynowej oraz zarządzania zapasami. W szczególności student pozna rolę i znaczenie magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego oraz metody optymalizacji zapasów. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego. W szczególności student powinien posiąść umiejętność sprawnego zarządzania zapasami i magazynem w warunkach rozwoju e-biznesu i rosnącej roli gospodarki magazynowej jako kluczowego elementu zabezpieczającego poziom produkcji, usług i jakość obsługi klienta.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr VI

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykład

30 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS: 5, w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1

- o charakterze praktycznym: 3,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładzie: 15 h

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 7,5 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h, w tym o charakterze praktycznym 25 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 27,5 h, w tym o charakterze praktycznym 20 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 27/2020 Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB Prof. M. Poniatowicz z dnia16 października2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.