Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka zapasami i magazynem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LGZM Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka zapasami i magazynem
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej, w szczególności metod optymalizacji zapasów oraz roli i znaczenia magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykład

30 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS: 5, w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1

- o charakterze praktycznym: 3,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładzie: 15 h

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 7,5 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h, w tym o charakterze praktycznym 25 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 27,5 h, w tym o charakterze praktycznym 20 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG2 student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień, teorii z zakresu gospodarki zapasami i magazynem

KP6_WG5 student zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i prognostyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych wyjaśniające złożone zależności ekonomiczne i społeczne w zakresie gospodarki zapasami i magazynem

KP6_WK3 student zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form organizacyjnych działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, uwzględniając uwarunkowania ich wyboru (w tym aspektów podatkowych), wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, i ekonomiki przedsiębiorstw w aspekcie gospodarki zapasami i magazynem

Umiejętności:

KP6_UW3 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, demograficznych w aspekcie gospodarki zapasami i magazynem

KP6_UK1 student potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse z użyciem specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień w zakresie gospodarki zapasami i magazynem

KP6_UO1 student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki zapasami i magazynem

KP6_UO2 student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów gospodarki zapasami i magazynem

KP6_UU1 student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu gospodarki zapasami i magazynem

Kompetencje społeczne:

KP6_KK3 student ma kompetencje do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji

KP6_KK4 student ma kompetencje do uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

1) Sposób zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń, aktywność na zajęciach, prezentacja

2) Liczba punktów (min. 51 = 51%, maks. 100 = 100%)

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3) Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie wszystkich elementów składających się na zaliczenie oraz obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat gospodarki magazynowej oraz zarządzania zapasami. W szczególności student pozna rolę i znaczenie magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego oraz metody optymalizacji zapasów. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego. W szczególności student powinien posiąść umiejętność sprawnego zarządzania zapasami i magazynem w warunkach rozwoju e-biznesu i rosnącej roli gospodarki magazynowej jako kluczowego elementu zabezpieczającego poziom produkcji, usług i jakość obsługi klienta.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr VI

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykład

30 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS: 5, w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1

- o charakterze praktycznym: 3,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładzie: 15 h

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 7,5 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h, w tym o charakterze praktycznym 25 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 27,5 h, w tym o charakterze praktycznym 20 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 27/2020 Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB Prof. M. Poniatowicz z dnia16 października2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat gospodarki magazynowej oraz zarządzania zapasami. W szczególności student pozna rolę i znaczenie magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego oraz metody optymalizacji zapasów. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego. W szczególności student powinien posiąść umiejętność sprawnego zarządzania zapasami i magazynem w warunkach rozwoju e-biznesu i rosnącej roli gospodarki magazynowej jako kluczowego elementu zabezpieczającego poziom produkcji, usług i jakość obsługi klienta.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr VI

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykład

30 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS: 5, w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1

- o charakterze praktycznym: 3,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładzie: 15 h

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 7,5 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h, w tym o charakterze praktycznym 25 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 27,5 h, w tym o charakterze praktycznym 20 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.