Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Główne cele przedmiotu to omówienie: struktury towarowej i geograficznej handlu międzynarodowego; podstawowych teorii wymiany międzynarodowej;

zależności między handlem międzynarodowym i zagranicznym a gospodarką narodową i wzrostem gospodarczym; prawidłowości zachodzących przy międzynarodowych przepływach czynników produkcji; znaczenia kursów walutowych i mechanizmów równoważenia bilansu płatniczego; narzędzi polityki handlowej krajów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: podstawowy (moduł 2)

DZIEDZINA: SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: historia gospodarcza, makroekonomia

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 24 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 30 h

Łączny nakład pracy: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 51 (ECTS: 2,04)

- o charakterze praktycznym: 10 h (ECTS 0,4)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań 2009

R.J. Carbaugh, International economics, Boston : Cengage Learning, 2015.

International Economics: Theory and Policy, by Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld (Author), Marc Melitz, Pearson

Efekty uczenia się:

3MSG_W01: Student zna relacje między podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej (E1_W03)

3MSG_U01: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizy zjawisk zachodzących w skali międzynarodowej - analiza statystyczna podczas ćwiczeń; samodzielne pozyskiwanie określonych danych (E1_U02)

3MSG_K01: Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, mając na uwadze dynamikę gospodarki światowej (E1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin w formie testu.

Ćwiczenia: kolokwium w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.