Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3PAFI
Kod Erasmus / ISCED: 14.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie istoty analizy finansowej,

- zapoznanie studentów z podstawowymi dokumentami źródłowymi dla potrzeb sporządzania analizy finansowej (bilans, rachunek zysków i strat)

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu analizy wstępnej i wskaźnikowej

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: III Rok/ semestr V.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawy rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz. Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja)

Ćwiczenia: samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu analizy finansowej (case study) , wykorzystanie prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 15h

Ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do ćwiczeń 8h

Studiowanie literatury 4h

Udział w konsultacjach 2h

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 32h Punkty ECTS 1,28

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 15h Punkty ECTS 0,6

Literatura:

Podstawowa:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. G. Gołebiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

4. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

5. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Uzupełniająca:

1. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2.J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difin, Warszawa 2017.4. B. Nita (red.), Problemy analizy finansowej w praktyce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sparwozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

3PAFI_W01 Ma podstawową wiedzę dotyczacą podstawowych zagadnień związanych z sytuacją finansową przedsiębiorstwa oraz zna podstawowe kategorie ekonomiczne z tego zakresu. (E1_W01)

3PAFI_W02 Zna standardowe metody statystyczne oraz narzędzia gromadzenia i prezentacji danych wykorzystywanych w analizie finansowej. (E1_W06)

3PAFI_W03 Ma wiedzę o normach i regułach organizacyjnych i prawnych oraz etycznych regulujących funkcjonowanie organizacji gospodarczych. (E1_W07)

UMIEJĘTNOŚCI:

3PAFI_U01 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. (E1_U01)

3PAFI_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.(E1_U2)

3PAFI_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów będących wynikiem przeprowadzonej analizy finansowej, proponując odpowiednie ich rozwiązania. (E1_U07)

KOMPETENCJE:

3PAFI_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze dokonywania oceny kondycji finansowej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę zachodzących procesów rynkowych i społecznych. (E1_K01)

3PAFI_K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności zakresu zagadnień związanych z analizą finansową. (E1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (100%)

Ćwiczenia:

- aktywność indywidualna: 5 %

- zadania grupowe: 45%.

- kolokwium: 50%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)