Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika handlu i usług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3PEHU
Kod Erasmus / ISCED: 14.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika handlu i usług
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Ekonomika handlu i usług jest przekazanie wiedzy o miejscu tych sektorów we współczesnej gospodarce oraz o specyfice funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Ponadto omówiona zostanie specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3PEHU

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy, moduł 4 – przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Obszar nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów /semest: III-ci rok /semestr studiów- 6-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) :

Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godz, ćwiczenia – 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach: 15

Przygotowanie się do wykładu: 5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 20

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 10

Przygotowanie do sprawdzianów: 10

Przygotowanie prac domowych-pisemnych: 8

Udział w konsultacjach: 2

RAZEM: 100 godz. odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin: Punkty ECTS:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 47 1,88

o charakterze praktycznym - 37 1,48

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Sławińska, Przedsiębiorstwo handlowe: ekonomika, zarządzanie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2013

2. S. Flejterski (red.),Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

3. J. Marak, Ekonomika handlu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2000.

4. B. Filipiak, A. Panasiuk (red.), Przedsiębiorstwo usługowe, PWN, Warszawa 2008.

5. Z. Knecht, K. Michalski, Kierowanie handlem i firmą handlową, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2008.

6. B. Borusiak, Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

7. G. Sobczyk (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Cylpik, D. Głowacka, M. Fertach, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008.

2. K. Naumowicz, Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Piła 2003,

3. T. Słaby (red.), Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce – ujęcie empiryczne, SGH Warszawa 2006.

4. R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006.

5. B. Filipiak (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego. Zarządzanie – finanse – efektywność – rozwój, CedeWu Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

3PEHU _W01 Rozumie strukturę gospodarki oraz zna podstawowe kategorie w obszarze handlu i w usługach. E1_W01

3PEHU_W02 Zna zasady i procedury tworzenia oraz funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych oraz usługowych. E1_W11

UMIEJĘTNOŚCI:

3PEHU_U01 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz pozyskiwać informacje do analizowania zjawisk zachodzących w handlu i sektorze usługowym oraz formułować rekomendacje dla przedsiębiorstw tam funkcjonujących. E1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3PEHU _K01 Potrafi identyfikować i interpretować informacje płynące z otoczenia dla skutecznego funkcjonowania w usługach i w handlu. E1_K04

3PEHU_K02 Potrafi wskazać możliwości robienia biznesu w sektorze handlowym i usługowym. E1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium (w formie testu). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)