Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3PSG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych

rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania

realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w

Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie do wykładu 15

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 40

Udział w konsultacjach: 4

Egzamin: 1

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz. ECTS 2,6

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,4

Literatura:

Podstawowa:

B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2012.

R. Horodeński (red.), Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, WSE, Białystok 2004.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

C. Kosikowski, Współczesny interwencjonizm, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

S. Swadźba, Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Katowice 2011.

A. Żabiński (red.), Polityka społeczno - ekonomiczna w warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3PSG_W01 - Student posiada wiedzę o modelach gospodarki rynkowej i systemach ekonomicznych współczesnego świata. (S1A_W01)

3PSG _W02 - Student zna relacje między podmiotami sfery realnej i sfery regulacji w skali krajowej i międzynarodowej. (S1A_W02)

3PSG_W05 – Student ma wiedzę na temat miejsca polityki gospodarczej w gospodarce rynkowej według różnych szkół ekonomicznych

(S1A_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U04 - Student potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska z zakresu polityki gospodarczej z uwzględnieniem ich ram

prawnych. (S1A_U04)

3PSG _U02 - Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk ekonomicznych w zakresie

polityki gospodarczej. ( S1A_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie. (S1A_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustny), ćwiczenia - ocenianie na podstawie systemu punktowego na podstawie zadań wykonywanych na ćwiczeniach i kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.