Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia rozwoju przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XSRP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia rozwoju przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresu mikroekonomii i makroekonomii oraz z podstw marketingu.

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia, zarządzanie

Rok studiów: 3 semestr: 6 (I St.)

Wymagania wstępne: organizacja i zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 w

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadku

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 15 godz.

- studiowanie literatury - 3 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 5 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 18; punkty ECTS 0,72

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 5; punkty ECTS 0,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, 2001.

Romanowska M., Planowanie strategiczne, PWE Warszawa 2003.

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

3XSRP_W01 Ma wiedzę o zasadach tworzenia strategii organizacji KP6_WG3

3XSRP_W02 Ma wiedzę o czynnikach wpływających na kształt strategii organizacji i sposobach dostosowywania strategii do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych KP6_WG4

3XSRP_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu strategii organizacji do stosowania wybranych narzędzi analizy strategicznej KP6_UU2

Efekty W01 i W02 weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego

Efekt U01 weryfikowany za pomocą studium przypadku ze strategii rozwoju analizy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie zdalnej, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.