Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XZFR
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych aspektów związanych z zastosowaniem informatyki w finansach i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym przygotowania i wprowadzania zakładowego planu kont, ewidencjonowania operacji gospodarczych, a także raportowania i analizowania zgromadzonych danych na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych aspektów związanych z zastosowaniem informatyki w finansach i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym przygotowania i wprowadzania zakładowego planu kont, ewidencjonowania operacji gospodarczych, a także raportowania i analizowania zgromadzonych danych na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalizacyjne-Rachunkowość i finanse

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin ćwiczeń 15 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, angażujący studentów do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30 godzin, w wykładach 15 godzin.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin

Przygotowanie się do wykładów 22 godzin

Przygotowanie do kolokwium 16 godzin

Udział w konsultacjach 12 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin 125. Punkty ECTS 5

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 57 godzin, punkty ECTS 2,3

O charakterze praktycznym 30 godzin, punkty ECTS 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

M. Król-Stępień- System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą – wymogi ustawowe, a ich praktyczne stosowanie, „ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58” (2013), s. s. 75–81, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-75.pdf

Ł. Siemieniuk, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017, s. 144,ISBN 978-83-948364-1-2 (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems: New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

R. Kwaczała- WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PRZYGOTOWANIA INFORMACJI FINANSOWYCH, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH”, Nr 20/2023, s. 56 – 65, https://www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/zarzadzanie-zn20/ZN20_Kwaczala.pdf

Ł. Siemieniuk, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94), (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

E. I. Szczepankiewicz- Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych

rachunkowości w polskich jednostkach – wyniki badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 97 (153)/ 2018, s. 115−138, https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=173119&language=pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XZFR_W01: student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości KP6_WG2

3XZFR_W02: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu typowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych opisujących sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa KP6_WG5

3XZFR_W03: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju form organizacyjnych w obszarze finansów i rachunkowości KP6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI

3XZFR_U01: student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do ewidencji operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu informatycznego, analizować i interpretować wpływ tych operacji na pozycje sprawozdania finansowego KP6_UW1

3XZFR_U02: student potrafi wykorzystywać informatyczny system finansowo-księgowo w celu analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie KP6_UW2

3XZFR_U03: student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy problemów proponując odpowiednie ich rozwiązania z wykorzystaniem informatycznych systemów finansowo-księgowych KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XZFR_K01: student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów z zakresu i rachunkowości KP6_KK1

3XZFR_K02: student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym w obszarze finansów i rachunkowości KP6_KK2

3XZFR_K03: student jest gotów do inicjowania działań w obszarze finansów i rachunkowości KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

- wykład- zaliczenie pisemne (test – 100%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych aspektów związanych z zastosowaniem informatyki w finansach i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym przygotowania i wprowadzania zakładowego planu kont, ewidencjonowania operacji gospodarczych, a także raportowania i analizowania zgromadzonych danych na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalizacyjne-Rachunkowość i finanse

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin ćwiczeń 15 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, angażujący studentów do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30 godzin, w wykładach 15 godzin.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin

Przygotowanie się do wykładów 22 godzin

Przygotowanie do kolokwium 16 godzin

Udział w konsultacjach 12 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin 125. Punkty ECTS 5

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 57 godzin, punkty ECTS 2,3

O charakterze praktycznym 30 godzin, punkty ECTS 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

M. Król-Stępień- System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą – wymogi ustawowe, a ich praktyczne stosowanie, „ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58” (2013), s. s. 75–81, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-75.pdf

Ł. Siemieniuk, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017, s. 144,ISBN 978-83-948364-1-2 (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems: New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

R. Kwaczała- WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PRZYGOTOWANIA INFORMACJI FINANSOWYCH, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH”, Nr 20/2023, s. 56 – 65, https://www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/zarzadzanie-zn20/ZN20_Kwaczala.pdf

Ł. Siemieniuk, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94), (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

E. I. Szczepankiewicz- Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych rachunkowości w polskich jednostkach – wyniki badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 97 (153)/ 2018, s. 115−138, https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=173119&language=pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych aspektów związanych z zastosowaniem informatyki w finansach i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym przygotowania i wprowadzania zakładowego planu kont, ewidencjonowania operacji gospodarczych, a także raportowania i analizowania zgromadzonych danych na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalizacyjne-Rachunkowość i finanse

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin ćwiczeń 15 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, angażujący studentów do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30 godzin, w wykładach 15 godzin.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin

Przygotowanie się do wykładów 22 godzin

Przygotowanie do kolokwium 16 godzin

Udział w konsultacjach 12 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin 125. Punkty ECTS 5

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 57 godzin, punkty ECTS 2,3

O charakterze praktycznym 30 godzin, punkty ECTS 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

M. Król-Stępień- System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą – wymogi ustawowe, a ich praktyczne stosowanie, „ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58” (2013), s. s. 75–81, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-75.pdf

Ł. Siemieniuk, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017, s. 144,ISBN 978-83-948364-1-2 (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems: New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

R. Kwaczała- WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PRZYGOTOWANIA INFORMACJI FINANSOWYCH, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH”, Nr 20/2023, s. 56 – 65, https://www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/zarzadzanie-zn20/ZN20_Kwaczala.pdf

Ł. Siemieniuk, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94), (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

E. I. Szczepankiewicz- Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych rachunkowości w polskich jednostkach – wyniki badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 97 (153)/ 2018, s. 115−138, https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=173119&language=pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)