Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1EC2
Kod Erasmus / ISCED: 11.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień dotyczących modeli matematycznych zachowania konsumentów i producentów oraz równowagi rynkowej. Działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu oraz modeli typu input-outp

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina- nauki społeczne, dyscyplina- ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok 1/semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym, praca

metodą projektu.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 5 h;

przygotowanie do ćwiczeń –7 h;

przygotowanie do kolokwium – 12 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 5 h.

Łączny nakład pracy studenta - 75 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50/2

o charakterze praktycznym: 45/1,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

3. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

4. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

5. Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Biolik J. (red.), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem: zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.

2. Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

3. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

4. Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

5. Schaeffer P., Kouassi E. [red.], Econometric methods for analyzing economic development, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), Hershey 2014.

6. Stock J. H., Watson M. W., Introduction to Econometrics, Pearson Education Limited, Boston 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EC2_W01 w pogłębionym stopniu ma wiedzę na temat specyfikacji i estymacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego weryfikacji KP7_WG5

1EC2_W02 w pogłębionym stopniu ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących badania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy i prognozowania KP7_WG5

UMIEJĘTNOŚCI

1EC2_U01 Umie wykorzystywać posiadaną wiedzę do budowania (specyfikacji, szacowani , weryfikacji i interpretacji) modeli ekonometrycznych i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych KP7_UW2

1EC2_U02 Umie wykorzystywać posiadaną wiedzę do interpretacji związków przyczynowo - skutkowych zachodzących pomiędzy podstawowymi kategoriami z zakresu ekonomii KP7_UW4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EC2_K01 Potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować badanie wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Wykład: Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i

składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Ćwiczenia: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% sumy punktów z kolokwium, aktywności na zajęciach i projektu.

Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska, Paweł Jamróz, Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)