Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1EMI
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu: współczesnego handlu międzynarodowego, migracji międzynarodowych w XXI w., międzynarodowej polityki ekonomicznej, konkurencyjności międzynarodowej, procesu integracji walutowej, pozycji krajów słabo rozwiniętych w gospodarce światowej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA i FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok I/ semestr 2

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w

dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

PUNKTY ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 12 h

Łączny nakład pracy studenta: 50 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS 1,52)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2021

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2018

T. Rynarzewski , A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego,

PWN Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

1EMI_W01: Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie struktury i instytucje gospodarcze, funkcjonujące w gospodarce światowej i

relacje między nimi (KP7_WG2)

1EMI_W02: Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie istotę relacji między podmiotami gospodarki światowej i rządzące nimi

makroekonomiczne prawidłowości (KP7_WG3)

1EMI_W03: Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie procesy zmian podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych, funkcjonujących w

gospodarce światowej oraz prawidłowości rządzące tymi procesami, w obszarze międzynarodowego przepływu kapitałów i innych

czynników produkcji (KP7_WG7)

1EMI_W04: Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie specyfikę działania podmiotów gospodarki światowej oraz ich historyczną ewolucję

(KP7_WG8)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)