Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1ME2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu gospodarka krajowa. Prezentowane są współzależności rozwojowe w ujęciu paradygmatu neoklasycznego i keynesowskiego. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, cykliczność oraz problemy rynku pieniężnego. Określane są również warunki sprawności systemów ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1.Przedmioty podstawowe

Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: I rok/ 1 semestr

wymagania wstępne: makroekonomia I

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach: praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 30

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 30

Przygotowanie się do sprawdzianów 20

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 20

Udział w konsultacjach 2

Łączny nakład pracy studenta: 174 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 64 godz. 2,56 ECTS

o charakterze praktycznym: 6 godz 0,24 ECTS

Literatura:

Podstawowa

R.E.Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

G.N.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia, PTE, Warszawa 2016

D.Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2011

M.Rothbard, Ekonomia wolnego rynku (t.1-4), Fijorr Publ., Warszawa, Chicago 2008

M.Skousen, Logika ekonomii, Fijor Publishing Warszawa 2015

B.Snowdown, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

Uzupełniająca

H.Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004

I.Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2010

G.Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijorr Publishing 2004

T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

J.Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

A.Maddison,, The World Economy. The World Economy. A Millennial Perspective, OECD Paris 2006 (dostęp przez BG UwB)

OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 1 (dostęp przez BG UwB)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

2MKR_01,Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania gospodarki, potrafi ją wykorzystać do oceny problemów praktyki gospodarczej, w tym w szczególności do analizy czynników określających tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego. W analizach posługuje się w szerokim zakresie współczesną terminologią nauk ekonomicznych, KP7_WG1

2MKR_02, Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych w makroskali, analizuje je oraz potrafi wskazać prawidłowości, które nimi rządzą, KP7_WG3

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

2MKR_03: Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu makroekonomii do analizy mechanizmów gospodarczych; w opisie mechanizmów gospodarczych wykorzystuje odpowiednie dane ilościowe i jakościowe, KP7_UW2

2MKR_04: Student potrafi potrafi przedstawiać przyczyny zjawisk i procesów makroekonomicznych, umie formułować hipotezy, wyraża własne opinie, potrafi podjąć krytykę wobec innych poglądów, dobiera adekwatnie argumenty, by weryfikować hipotezy KP7_UW3

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji:

2MKR_05: Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności, w obliczu olbrzymiej dynamiki gospodarki współczesnej (zwłaszcza w skal światowej) rozumie konieczność systematycznego zdobywania wiedzy oraz rozwoju osobistego; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, KP7_KK1

2MKR_06: Student potrafi zaplanować proces realizacji celów, również w odniesieniu do grupy, ustala priorytety w działaniu, KP7_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu Makroekonomia II odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji zimowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.