Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2EBI Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć istotę konkurencji i instrumentów walki konkurencyjnej. Powinni także znać sytuację na rynku pracy oraz rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju.

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach prowadzenia biznesu. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z prowadzeniem walki konkurencyjnej, jak i na problemy dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu– przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr II rok studiów, semestr II

Wymagania wstępne - Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,wykład w e-learningu; zaliczenie w formie testu

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Studia literaturowe – 8 godz.

Konsultacje –7 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K.Kietliński, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

2. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

3. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

1. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1EBI_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli etycznego postępowania przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej (E2_W05)

1EBI_W02 Ma wiedzę o normach etycznych regulujących działalność biznesową oraz problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (E2_ W07)

1EBI_W03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z naśladownictwem i niezgodnym z prawem oznaczaniem produktów

(E2_W10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej - test. Na zaliczenie należy zdobyć minimum 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład w formie zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.