Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki pośrednie w transporcie i spedycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2LPPT
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podatki pośrednie w transporcie i spedycji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Podatki pośrednie w transporcie i spedycji” jest przedstawienie w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących zasad opodatkowania podatkami pośrednimi, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy, a także wyrobienie umiejętności rozpoznawania ciężarów fiskalnych i zarządzania podatkami pośrednimi w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4.4. Przedmioty specjalizacyjne: Logistyka Międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych,

dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr czwarty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykłady.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące): wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 h

-studiowanie literatury 20h

- przygotowanie do zaliczenia 20 h

-udział w konsultacjach 5h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, 1,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Olchowicz I. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

2. Barnik P. i in., Podatek VAT w branży TSL, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz.931 ze zm)

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U.2022.143t.j.).

Literatura dodatkowa:

1. Każmierski A., Meritum Podatki 2023, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.

2. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2022.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2LPPT_W01 zna w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne dotyczące zasad opodatkowania podatkami pośrednimi, mające zastosowanie do przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych KP7_WG3

2LPPT_W02 zna w pogłębionym stopniu istotę obciążeń fiskalnych z tytułu podatków pośrednich, oraz wynikające z nich implikacje dla podatnika, KP7_WG4

2LPT_W03, zna w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne wykorzystywane w zarządzaniu podatkami pośrednimi w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym, KP7_WG6

Kompetencje

2LPPT potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedzę o podatkach pośrednich przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, KP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- pisemny egzamin końcowy w formie testu.

Punktacja:- max 20 pkt.

Oceny:

5,0 19 – 20 pkt.

4,5 17 – 18 pkt.

4,0 15 – 16 pkt.

3,5 13 – 14 pkt.

3,0 11 – 12 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wildowicz-Szumarska
Prowadzący grup: Anna Wildowicz-Szumarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Podatki pośrednie w transporcie i spedycji” jest przedstawienie w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących zasad opodatkowania podatkami pośrednimi, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy, a także wyrobienie umiejętności rozpoznawania ciężarów fiskalnych i zarządzania podatkami pośrednimi w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4.4. Przedmioty specjalizacyjne: Logistyka Międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych,

dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr czwarty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykłady.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):- wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały;

przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 h

-studiowanie literatury 20h

- przygotowanie do zaliczenia 10 h

-udział w konsultacjach 5h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, 1,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Olchowicz I. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

2. Barnik P. i in., Podatek VAT w branży TSL, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz.931 ze zm)

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U.2022.143t.j.).

Literatura dodatkowa:

1. Każmierski A., Meritum Podatki 2023, Wolters Kluwer, Waeszawa 2023.

2. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2022.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wildowicz-Szumarska
Prowadzący grup: Anna Wildowicz-Szumarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Podatki pośrednie w transporcie i spedycji” jest przedstawienie w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących zasad opodatkowania podatkami pośrednimi, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy, a także wyrobienie umiejętności rozpoznawania ciężarów fiskalnych i zarządzania podatkami pośrednimi w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4.4. Przedmioty specjalizacyjne: Logistyka Międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych,

dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr czwarty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykłady.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):- wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały;

przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 h

-studiowanie literatury 20h

- przygotowanie do zaliczenia 10 h

-udział w konsultacjach 5h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, 1,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Olchowicz I. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

2. Barnik P. i in., Podatek VAT w branży TSL, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz.931 ze zm)

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U.2022.143t.j.).

Literatura dodatkowa:

1. Każmierski A., Meritum Podatki 2023, Wolters Kluwer, Waeszawa 2023.

2. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)