Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budżetowanie i controlling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2VBIC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budżetowanie i controlling
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat budżetowania i controllingu, a także metod i narzędzi wykorzystywanych w tym zakresie. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze budżetowania i controllingu w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalizacyjne - Rachunkowość i podatki

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych; Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS - 4 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w zajęciach (ćwiczenia): 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 28 godz.

• studiowanie literatury: 10 godz.

• udział w konsultacjach: 6 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 26 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godzinach: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 36. Punkty ECTS: 1,44

• o charakterze praktycznym Liczba godzin: 45. Punkty ECTS: 1,8

Literatura:

Podstawowa:

1. G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/Mac Consulting, Warszawa 2017.

2. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. J. Goliszewski, Controlling: koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

4. E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

5. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Uzupełniająca:

1. M. Sierpińska, A. Sierpińska-Sawicz, R. Węgrzyn, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

2. J. Nesterak, M. Jabłoński, M.J. Kowalski, Controlling procesów w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2020.

3. J. Komorowski, Budgeting in Enterprise, Warsaw School of Economics, 2015.

4. P. Weetman, Financial and management accounting: An introduction, Pearson 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2VBIC_W01: zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia z zakresu budżetowania i controllingu KP7_WG1

• 2VBIC_W02: zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia planowania i kontroli w przedsiębiorstwie oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych z tym związanych KP7_WG5

• 2VBIC_W03: zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły organizujące procesy budżetowania i controllingu, w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania KP7_WG6

Umiejętności:

• 2VBIC_U01: potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z obszaru budżetowania i controllingu do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów związanych z planowaniem przyszłych zdarzeń w przedsiębiorstwie w oparciu o dane historyczne KP7_UW5

• 2VBIC_U02: potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie identyfikując stan swojej wiedzy w obszarze budżetowania i controllingu podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów, w tym menedżerskich, zarządczych KP7_UU1

Kompetencje społeczne:

• 2VBIC_K01: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych wpływających na działalność przedsiębiorstw, wykorzystując w tym celu metody i narzędzia budżetowania i controllingu, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów, w tym ekspertyz i raportów KP7_KK3

• 2VBIC_K02: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w obszarze budżetowania i controllingu KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach.

Podstawa zaliczenia: realizacja zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.