Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gier w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES3-3TGE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria gier w ekonomii
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 3 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem teorii gier jest analiza matematycznych modeli konkurencji i kooperacji, której celem jest ustalenie kryteriów podejmowania decyzji przez racjonalnych graczy kierujących się maksymalizacją własnej wygranej lub funkcji użyteczności oraz umiejących ocenić skutki swoich decyzji, jak również decyzji innych uczestników gry. Teoria gier zajmuje się przede wszystkim sytuacjami konfliktowymi, ale również sytuacjami, w których interesy graczy są zgodne, ale ze względu na kłopoty w porozumiewaniu się trudno im ustalić jednolity sposób postępowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach będzie postawiony nacisk przede wszystkim na zastosowanie teorii gier, szczególnie w ekonomii, a nie na udowadnianie twierdzeń i matematycznych zależności. Jednak doktoranci muszą być przygotowani do używania narzędzi matematycznych na tych zajęciach (algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa, analiza matematyczna).

Pełny opis:

Zajęcia z teorii gier mają zapoznać doktorantów z tradycyjnymi metodami analizy teorii gier i ich zastosowaniami w różnych dziedzinach ekonomii, w tym np. organizacja rynku, ekonomia pracy, finanse, ekonomia międzynarodowa, zarządzanie, negocjacje.

Nazwa kierunku studiów: Ekonomia.

Profil studiów- Ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Kod przedmiotu 0300-ES3-4FTGR

Poziom kształcenia: Studia doktoranckie.

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy.

Język przedmiotu: Język polski.

Dziedzina i dyscyplina nauki- Dziedzina: nauki ekonomiczne; Dyscyplina ekonomia.

Rok studiów/semestr: 3 rok/7 semestr

Wymagania wstępne: algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa , analiza matematyczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 14 godz. wykład, 7 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, praca własna, aktywność na zajęciach. Test sprawdzający.

Bilans nakładu pracy doktoranta: Udział w zajęciach 21; praca samodzielna 21.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w zajęciach, praca samodzielna, test sprawdzający 42; Punkty ECTS -2

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Pojęcie i i klasyfikacja gier.

• postać normalna i strategiczna gry, gracz racjonalny, informacja, kooperacja w grze, gry jednoetapowe i wieloetapowe, gry macierzowe, przykłady reprezentacji sytuacji gospodarczych za pomocą modelu gry (np. dylemat więźnia), Nagrody Nobla z zakresu teorii gier

2. Stany równowagi i strategie optymalne.

• strategie dominujące, strategie zdominowane, równowaga Nasha, strategie optymalne Pareto

3. Gry o sumie zerowej.

• pojecie gry o sumie zerowej, równowaga Nasha w grach o sumie zerowej, przykłady modelowania ekonomicznego za pomocą gier o sumie zerowej (np. gra wejście na rynek)

4. Gry o sumie niezerowej

• pojecie gry o sumie niezerowej, równowaga Nasha, strategie optymalne Pareto, przykłady modelowania ekonomicznego za pomocą gier o sumie niezerowej (np. gra oligopol z porozumieniem, udział w rynku, negocjacje)

5. Motywy postępowania gracza

• motyw kooperacyjny, rywalizacyjny, indywidualistyczny, przykłady analiz gier społecznych z wykorzystaniem różnych motywów postępowania graczy

6. Ruchy strategiczne Schellinga

• ruchy strategiczne Schellinga tj. zobowiązania, obietnice, groźby i możliwości ich wykorzystania do analizy gry

7. Gry z naturą

• kryterium maxmin, maxmax, Laplace’a, Hurwicza, Savage’a, przykłady zastosowania gier z naturą do podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach niepewności

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Drabik E., Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 1998.

2. Malawski M., Wieczorek A. , Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

4. Watson J., Strategia, Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Binmore K., Fun and Games. A text on Game theory, D.C. Heath and Company 1992.

2. Friedman W.J., Game theory with applications to economics, Oxford University Press 1990.

3. Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa 1970.

4. Kreps D., Game Theory and Economic Modelling, Oxford University Press 1990.

5. Luce R.D., Raiffa H., Games and Decisions. Introduction and Critical Survey, John Wiley, New York 1958, polskie wydanie Gry i decyzje, PWN, Warszawa 1964.

6. Myerson R.B., Game theory. Analysis of conflict, Harvard University Press 1991.

7. Osborne M.J., Rubinstein A., Bargaining and Markets, Academic Press Inc 1990.

8. Owen G., Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W_1 ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć, własności, twierdzeń z zakresu teorii gier SD_W06

W_2 ma wiedzę dotyczącą możliwości stosowania narzędzi teorii gier w praktyce do modelowania zjawisk i procesów ekonomicznych SD_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U_1 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu teorii gier do rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych SD_U08

U_2 posiada umiejętność identyfikowania, formułowania, analizowania problemów ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi teorii gier SD_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KS_1 aktywna i twórcza postawa wobec problemów teoretycznych i praktycznych, w szczególności problemów sformułowanych z użyciem narzędzi teorii gier SD_K07

Metody i kryteria oceniania:

W_1, W-2 Wykład, uczestnictwo w zajęciach Test sprawdzający

U_1, U_2 Dyskusja na zajęciach Test sprawdzający

KS_1 Dyskusja na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia z teorii gier mają zapoznać doktorantów z tradycyjnymi metodami analizy teorii gier i ich zastosowaniami w różnych dziedzinach ekonomii, w tym np. organizacja rynku, ekonomia pracy, finanse, ekonomia międzynarodowa, zarządzanie, negocjacje.

Pełny opis:

Na zajęciach będzie postawiony nacisk przede wszystkim na zastosowanie teorii gier, szczególnie w ekonomii, a nie na udowadnianie twierdzeń i matematycznych zależności. Jednak doktoranci muszą być przygotowani do używania narzędzi matematycznych na tych zajęciach (algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa, analiza matematyczna).

Zajęcia z teorii gier mają zapoznać doktorantów z tradycyjnymi metodami analizy teorii gier i ich zastosowaniami w różnych dziedzinach ekonomii, w tym np. organizacja rynku, ekonomia pracy, finanse, ekonomia międzynarodowa, zarządzanie, negocjacje.

Nazwa kierunku studiów: Ekonomia.

Profil studiów- Ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Kod przedmiotu 0300-ES3-4FTGR

Poziom kształcenia: Studia doktoranckie.

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy.

Język przedmiotu: Język polski.

Dziedzina i dyscyplina nauki- Dziedzina: nauki ekonomiczne; Dyscyplina ekonomia.

Rok studiów/semestr: 3 rok/7 semestr

Wymagania wstępne: algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa , analiza matematyczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 14 godz. wykład, 7 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, praca własna, aktywność na zajęciach. Test sprawdzający.

Bilans nakładu pracy doktoranta: Udział w zajęciach 21; praca samodzielna 21.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w zajęciach, praca samodzielna, test sprawdzający 42; Punkty ECTS -2

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Pojęcie i i klasyfikacja gier.

• postać normalna i strategiczna gry, gracz racjonalny, informacja, kooperacja w grze, gry jednoetapowe i wieloetapowe, gry macierzowe, przykłady reprezentacji sytuacji gospodarczych za pomocą modelu gry (np. dylemat więźnia), Nagrody Nobla z zakresu teorii gier

2. Stany równowagi i strategie optymalne.

• strategie dominujące, strategie zdominowane, równowaga Nasha, strategie optymalne Pareto

3. Gry o sumie zerowej.

• pojecie gry o sumie zerowej, równowaga Nasha w grach o sumie zerowej, przykłady modelowania ekonomicznego za pomocą gier o sumie zerowej (np. gra wejście na rynek)

4. Gry o sumie niezerowej

• pojecie gry o sumie niezerowej, równowaga Nasha, strategie optymalne Pareto, przykłady modelowania ekonomicznego za pomocą gier o sumie niezerowej (np. gra oligopol z porozumieniem, udział w rynku, negocjacje)

5. Motywy postępowania gracza

• motyw kooperacyjny, rywalizacyjny, indywidualistyczny, przykłady analiz gier społecznych z wykorzystaniem różnych motywów postępowania graczy

6. Ruchy strategiczne Schellinga

• ruchy strategiczne Schellinga tj. zobowiązania, obietnice, groźby i możliwości ich wykorzystania do analizy gry

7. Gry z naturą

• kryterium maxmin, maxmax, Laplace’a, Hurwicza, Savage’a, przykłady zastosowania gier z naturą do podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach niepewności

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Drabik E., Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 1998.

2. Malawski M., Wieczorek A. , Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

4. Watson J., Strategia, Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Binmore K., Fun and Games. A text on Game theory, D.C. Heath and Company 1992.

2. Friedman W.J., Game theory with applications to economics, Oxford University Press 1990.

3. Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa 1970.

4. Kreps D., Game Theory and Economic Modelling, Oxford University Press 1990.

5. Luce R.D., Raiffa H., Games and Decisions. Introduction and Critical Survey, John Wiley, New York 1958, polskie wydanie Gry i decyzje, PWN, Warszawa 1964.

6. Myerson R.B., Game theory. Analysis of conflict, Harvard University Press 1991.

7. Osborne M.J., Rubinstein A., Bargaining and Markets, Academic Press Inc 1990.

8. Owen G., Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.

Uwagi:

WIEDZA

W_1 ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć, własności, twierdzeń z zakresu teorii gier SD_W06

W_2 ma wiedzę dotyczącą możliwości stosowania narzędzi teorii gier w praktyce do modelowania zjawisk i procesów ekonomicznych SD_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U_1 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu teorii gier do rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych SD_U08

U_2 posiada umiejętność identyfikowania, formułowania, analizowania problemów ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi teorii gier SD_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KS_1 aktywna i twórcza postawa wobec problemów teoretycznych i praktycznych, w szczególności problemów sformułowanych z użyciem narzędzi teorii gier SD_K07

W_1, W-2 Wykład, uczestnictwo w zajęciach Test sprawdzający

U_1, U_2 Dyskusja na zajęciach Test sprawdzający

KS_1 Dyskusja na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.