Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza rynków zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1ARZ Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza rynków zagranicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz zasad działania instytucji międzynarodowych , a także zaprezentowanie wpływu dynamicznie zmieniającego się otoczenia na decyzje uczestników obrotu międzynarodowego. Przedstawione zostaną także podstawowe pojęcia z zakresu rynku międzynarodowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz zasad działania instytucji międzynarodowych , a także zaprezentowanie wpływu dynamicznie zmieniającego się otoczenia na decyzje uczestników obrotu międzynarodowego. Przedstawione zostaną także podstawowe pojęcia z zakresu rynku międzynarodowego.

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z oceną atrakcyjności rynku zagranicznego oraz zmianami występującymi na tym rynku. Poruszone zostaną także treści związane z instytucjonalnymi uwarunkowaniami działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz oceną tych rynków ze wskazaniem strategii wejścia. Szczegółowej analizie zostaną poddane wybrane rynki zagraniczne.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne- Specjalność: Handel międzynarodowy Moduł: 4

Rok studiów /semestr: rok 1/ 2 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach - 15 h

- Zaliczenie końcowe - 2 h

- Udział w ćwiczeniach - 30 h

- Konsultacje - 8 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 55h - 2 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Gniadek J., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej: Indie, Indonezja, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2016.

Gniadek J., Kępka H., Bąkowska K., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.

Grzegorczyk W., Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Kępka H., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Unia Europejska: Bułgaria, Rumunia : wybrane aspekty, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.

Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2004.

Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.

Schroeder J., Bartosik- Purgot M., Mruk H. Międzynarodowe badania marketingowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bartosik-Purgat M., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

Bąkowska K., Gniadek J., Kępka H., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Azji: Korea Południowa, Malezja, Wietnam; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.

Budzyński W., Eksport w przedsiębiorstwie, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, 2016.

Pałys L, Kępka H. (red.), Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Afryki: Algieria, Egipt, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012.

Schroeder J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Sobczak E., Segmentacja rynków zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Stępień B. (red.), Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Krugman .P; Obstfeld M.; Melitz M., International economics : theory and policy, Pearson, Boston 2015.

Sorbe S., Johansson Å., International tax planning, competition and market structure, OECD Publishing, Paris 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student:

1ARZ_W01 ma wiedzę na temat działania fundamentalnych struktur i instytucji międzynarodowych KP6_WK1

1ARZ_W02 ma wiedzę na temat fundamentalnych dylematów współczesnej gospodarki, determinujących rozwój rynków zagranicznych KP6_WK2

UMIEJĘTNOŚCI:

Student:

1ARZ_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny konkretnych procesów i zmian zachodzących w handlu międzynarodowym oraz dokonać krytycznej analizy i syntezy posiadanych informacji, stosując właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne KP6_UW2

1ARZ_U02 potrafi komunikować się wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z oceną atrakcyjności rynków zagranicznych KP6_UK1

1ARZ-U03 potrafi przewidywać kształtowanie się sytuacji na światowych rynkach w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz realizować własne uczenie się przez całe życie KP6_UU2

KOMPETENCJE:

Student:

1ARZ_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ze względu na wysoką dynamikę zmian w otoczeniu krajowym i międzynarodowym KP6_KK1

1ARZ_K02 jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, a także odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i

zasad KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: zaliczenie w formie pisemnej – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% z maksymalnej punktacji. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po

uzyskaniu co najmniej 51% max. punktów. Ocena końcowa: 60% wynik z kolokwium 40% praca grupowa. Warunkiem uzyskania zaliczenia

ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit

(max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk, Ewa Magrel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z oceną atrakcyjności rynku zagranicznego oraz zmianami występującymi na tym rynku. Poruszone zostaną także treści związane z instytucjonalnymi uwarunkowaniami działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz oceną tych rynków ze wskazaniem strategii wejścia. Szczegółowej analizie zostaną poddane wybrane rynki zagraniczne.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne- Specjalność: Handel międzynarodowy Moduł: 4

Rok studiów /semestr: rok 1/ 2 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach - 15 h

- Zaliczenie końcowe - 2 h

- Udział w ćwiczeniach - 30 h

- Konsultacje - 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50h - 2 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Gniadek J., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej: Indie, Indonezja, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2016.

Gniadek J., Kępka H., Bąkowska K., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.

Grzegorczyk W., Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Kępka H., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Unia Europejska: Bułgaria, Rumunia : wybrane aspekty, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.

Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2004.

Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.

Schroeder J., Bartosik- Purgot M., Mruk H. Międzynarodowe badania marketingowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bartosik-Purgat M., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

Bąkowska K., Gniadek J., Kępka H., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Azji: Korea Południowa, Malezja, Wietnam; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.

Budzyński W., Eksport w przedsiębiorstwie, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, 2016.

Pałys L, Kępka H. (red.), Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Afryki: Algieria, Egipt, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012.

Schroeder J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Sobczak E., Segmentacja rynków zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Stępień B. (red.), Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Krugman .P; Obstfeld M.; Melitz M., International economics : theory and policy, Pearson, Boston 2015.

Sorbe S., Johansson Å., International tax planning, competition and market structure, OECD Publishing, Paris 2017.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk, Ewa Magrel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z oceną atrakcyjności rynku zagranicznego oraz zmianami występującymi na tym rynku. Poruszone zostaną także treści związane z instytucjonalnymi uwarunkowaniami działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz oceną tych rynków ze wskazaniem strategii wejścia. Szczegółowej analizie zostaną poddane wybrane rynki zagraniczne.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne- Specjalność: Handel międzynarodowy Moduł: 4

Rok studiów /semestr: rok 1/ 2 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach - 15 h

- Zaliczenie końcowe - 2 h

- Udział w ćwiczeniach - 30 h

- Konsultacje - 8 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 55h - 2 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Gniadek J., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej: Indie, Indonezja, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2016.

Gniadek J., Kępka H., Bąkowska K., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.

Grzegorczyk W., Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Kępka H., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Unia Europejska: Bułgaria, Rumunia : wybrane aspekty, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.

Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2004.

Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.

Schroeder J., Bartosik- Purgot M., Mruk H. Międzynarodowe badania marketingowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bartosik-Purgat M., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

Bąkowska K., Gniadek J., Kępka H., Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Azji: Korea Południowa, Malezja, Wietnam; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.

Budzyński W., Eksport w przedsiębiorstwie, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, 2016.

Pałys L, Kępka H. (red.), Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: kraje Afryki: Algieria, Egipt, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012.

Schroeder J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Sobczak E., Segmentacja rynków zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Stępień B. (red.), Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Krugman .P; Obstfeld M.; Melitz M., International economics : theory and policy, Pearson, Boston 2015.

Sorbe S., Johansson Å., International tax planning, competition and market structure, OECD Publishing, Paris 2017.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.