Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1EKO1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, istoty wybranych kategorii mikroekonomicznych, w tym teorii mikroekonomicznych umożliwiających zrozumieniu istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych i analizy stosunków gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, istoty wybranych kategorii mikroekonomicznych, w tym teorii mikroekonomicznych umożliwiających zrozumieniu istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych i analizy stosunków gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, moduł 2

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point.

- ćwiczenia: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: dyskusja, rozwiązywanie zadań, przygotowanie prezentacji, przygotowanie prac domowych (pisemnych).

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji nauczyciela

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń - 20

Przygotowanie prezentacji - 8

Udział w konsultacjach - 9

Przygotowanie do kolokwium - 26

Przygotowanie do egzaminu - 30

Egzamin końcowy - 2

Przygotowanie prac domowych (pisemnych) - 10

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 56 h; 2,24 ECTS

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Czarny B., Podstawy ekonomii, OW SGH, Warszawa 2017

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Efekty uczenia się:

1EKO1_W01

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy mikroekonomiczne wpływające na międzynarodowe stosunki gospodarcze KP6_WG1

1EKO1_W02

ma wiedzę na temat roli i miejsca konsumenta i przedsiębiorstwa w społecznym procesie gospodarowania, w szczególności w warunkach otwartości gospodarek, różnorodności kulturowej i konieczności współpracy KP6_WK3

1EKO1_W03 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych mikroekonomicznych i społecznych KP6_WK4

1EKO1_W04 zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć podejmowanych na forum ponadkrajowym KP6_WK7

1EKO1_U01

potrafi przewidywać kształtowanie się sytuacji na światowych rynkach towarów, usług i czynników produkcji oraz realizować własne uczenie się przez całe życie w związku z tymi zmianami KP6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi. Zaliczenie egzaminu następuje po uzyskaniu min. 51% punktów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk, Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi. Osnową struktury zajęć jest struktura każdego racjonalnego projektu gospodarczego, obejmująca: cele, metody i środki działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, moduł 2

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point.

- ćwiczenia: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: dyskusja, rozwiązywanie zadań, przygotowanie prezentacji, przygotowanie prac domowych (pisemnych).

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji nauczyciela

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń - 20

Przygotowanie prezentacji - 8

Udział w konsultacjach - 4

Przygotowanie do kolokwium - 26

Przygotowanie do egzaminu - 35

Egzamin końcowy - 2

Przygotowanie prac domowych (pisemnych) - 10

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 55 h; 2,04 ECTS

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, istoty wybranych kategorii mikroekonomicznych, w tym teorii mikroekonomicznych umożliwiających zrozumieniu istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych i analizy stosunków gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym.

Pełny opis:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Rynek, popyt, podaż

3. Konsument - prawidłowości wyboru, optimum konsumenta

4. Producent. Formy przedsiębiorstw, koszty

5. Formy rynku

6. Praca, kapitał, ziemia

7. Państwo a efektywność rynkowa

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, istoty wybranych kategorii mikroekonomicznych, w tym teorii mikroekonomicznych umożliwiających zrozumieniu istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych i analizy stosunków gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym.

Pełny opis:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Rynek, popyt, podaż

3. Konsument - prawidłowości wyboru, optimum konsumenta

4. Producent. Formy przedsiębiorstw, koszty

5. Formy rynku

6. Praca, kapitał, ziemia

7. Państwo a efektywność rynkowa

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.