Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1GEK Kod Erasmus / ISCED: 07.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, podstawowych zagadnień z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście uwarunkowań ekonomicznych działalności gospodarczej, problemów społeczno-gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnowydziałowy

Moduł: M_1

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15, ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekt opracowany w grupach, praca w grupach oraz praca

indywidualna,

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 12 godz.

Przygotowanie prezentacji: 12 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 14 godz.

Udział w konsultacjach: 7 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

o charakterze praktycznym: 4 godz. ECTS 0,16

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:-

- A. Ciccarone, The role of European regions in 2015, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3401 (2015), strony 25-37.

- R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006.

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

- S. Wróbel, Geografia ekonomiczna: międzynarodowe struktury produkcji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach

internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1GEK_W01 Student zna i rozumie miejsce i rolę człowieka w zakresie działalności społecznej i ekonomicznej w warunkach różnych uwarunkowań przestrzennych i gospodarczych - KP6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI

1GEK_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w różnych uwarunkowaniach przestrzennych

i gospodarczych w Polsce i w UE - KP6_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1GEK_K01 Student jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w zakresie problematyki geografii ekonomicznej - KP6_KK2

1GEK_K02 Student jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, w tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad związanych z działalnością gospodarczą w zróżnicowanym otoczeniu geograficznym, społecznym i ekonomicznym - KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach, wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń. Student powinien zdobyć co najmniej 51% punktów na zaliczenie.

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium zaliczeniowego, projektu oraz aktywności na zajęciach. Student powinien zdobyć co najmniej 51% punktów na zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno-gospodarczych

współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnowydziałowy

Moduł: M_1

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse,

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15 (4 w formie stacjonarnej), ćwiczenia - 15h (4 w formie stacjonarnej)

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekt opracowany w grupach, praca w grupach oraz praca

indywidualna,

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 12 godz.

Przygotowanie prezentacji: 12 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 14 godz.

Udział w konsultacjach: 7 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

o charakterze praktycznym: 4 godz. ECTS 0,16

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- A. Ciccarone, The role of European regions in 2015, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3401 (2015), strony 25-37.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006.

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

- S. Wróbel, Geografia ekonomiczna: międzynarodowe struktury produkcji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach

internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, podstawowych zagadnień z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście uwarunkowań ekonomicznych działalności gospodarczej, problemów społeczno-gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnowydziałowy

Moduł: M_1

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15, ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekt opracowany w grupach, praca w grupach oraz praca

indywidualna,

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 12 godz.

Przygotowanie prezentacji: 12 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 14 godz.

Udział w konsultacjach: 7 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

o charakterze praktycznym: 4 godz. ECTS 0,16

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- A. Ciccarone, The role of European regions in 2015, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3401 (2015), strony 25-37.

- R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006.

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

- S. Wróbel, Geografia ekonomiczna: międzynarodowe struktury produkcji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach

internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, podstawowych zagadnień z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście uwarunkowań ekonomicznych działalności gospodarczej, problemów społeczno-gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnowydziałowy

Moduł: M_1

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15, ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekt opracowany w grupach, praca w grupach oraz praca

indywidualna,

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 12 godz.

Przygotowanie prezentacji: 12 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 14 godz.

Udział w konsultacjach: 7 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

o charakterze praktycznym: 4 godz. ECTS 0,16

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- A. Ciccarone, The role of European regions in 2015, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3401 (2015), strony 25-37.

- R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006.

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

- S. Wróbel, Geografia ekonomiczna: międzynarodowe struktury produkcji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach

internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.