Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1MAT Kod Erasmus / ISCED: 11.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych zagadnień z analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej w zakresie macierzy i układów równań a także kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi matematycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 1

Wymagania wstępne: wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, praca w grupach, praca samodzielna.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 40 h;

przygotowanie do kolokwium – 24 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 30 h;

Łączny nakład pracy studenta – 178 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55/2,2

o charakterze praktycznym: 124/4,96

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAT_W01 Ma wiedzę o macierzach i układach równań liniowych oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wykonać operacje na macierzach i rozwiązać układ równań liniowych. KP6_WK4

1MAT_W02 Ma wiedzę o funkcjach jednej zmiennej (w tym z rachunku różniczkowego i całkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także posługuje się prawidłowo podstawowymi własnościami funkcji jednej zmiennej, potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne i całki funkcji jednej zmiennej. KP6_WK4

1MAT_W03 Ma wiedzę o funkcjach dwóch zmiennych (przede wszystkim z rachunku różniczkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne cząstkowe i rozwiązywać elementarne zagadnienia optymalizacyjne funkcji dwóch zmiennych. KP6_WK4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAT_K01 Wykazuje gotowość do uznawania znaczenia nabytej wiedzy z matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych. KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego kolokwium. Kolokwia mają formę pisemną i składają się z zadań otwartych. Do oceny wliczane są również punkty uzyskane z aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych zagadnień z analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej w zakresie macierzy i układów równań a także kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi matematycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 1

Wymagania wstępne: wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, praca w grupach, praca samodzielna.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 40 h;

przygotowanie do kolokwium – 24 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 30 h;

Łączny nakład pracy studenta – 178 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55/2,2

o charakterze praktycznym: 124/4,96

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Uwagi:

Od 17 października, zarówno wykłady, jak i ćwiczenia prowadzone są w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Weryfikacja efektów kształcenia będzie się obywała za pośrednictwem platformy Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Piotrowska-Lipska
Prowadzący grup: Ewa Piotrowska-Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych zagadnień z analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej w zakresie macierzy i układów równań a także kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi matematycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 1

Wymagania wstępne: wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, praca w grupach, praca samodzielna.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 40 h;

przygotowanie do kolokwium – 24 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 30 h;

Łączny nakład pracy studenta – 178 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55/2,2

o charakterze praktycznym: 124/4,96

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.