Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1PGO Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie w stopniu zaawansowanym zasad prowadzenia polityki gospodarczej przez studentów. Uwzględniony zostanie aspekt pojęciowy, instytucjonalny oraz narzędziowy. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z działami polityki gospodarczej oraz specyfiką narzędzi ich realizacji w praktyce. Studenci poznają również podstawowe cele i uwarunkowania realizacyjne polityki gospodarczej. Istotnym celem przedmiotu jest poznanie kontekstu międzynarodowego i globalnego prowadzonej obecnie polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów /semestr: Rok 1, Semestr I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30h

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30h

Przygotowanie referatu: 10h

Przygotowanie do wykładu, lektura literatury i studiów przypadku: 25h

Egzamin: 2h

Udział w konsultacjach: 3h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz. ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,40

Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

1PGO_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności między globalnymi, międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi podmiotami polityki gospodarczej i ich znaczenie w jej kształtowaniu i realizacji KP6_WG2

1PGO_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu polityki gospodarczej do interpretacji złożonych kategorii, zależności i zjawisk gospodarczych i społecznych o zasięgu globalnym, międzynardowym i krajowym KP6_UW1

1PGO_U02 potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się oraz pogłębiać zasób posiadanej wiedzy dotyczącej międzynarodowych aspektów prowadzonej i planowanej polityki gospodarczej KP6_UU1

1PGO_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów globalizacji, integracji i dezintegracji międzynarodowej zachodzących w światowej polityce gospodarczej krajów rozwiniętych i rozwijających się, w tym korzystania z opinii ekspertów, opracowań fachowych oraz naukowych KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (70% punktów), referat (20% punktów), punkty z aktywności (10% punktów)

Skala ocen:

0-50% pkt - ocena: 2,0

51-60% - ocena: 3,0

61-70% - ocena 3,5

71-80% - ocena 4,0

81-90% - ocena 4,5

91-100% - ocena 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.