Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse lokalne i regionalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3FIL
Kod Erasmus / ISCED: 14.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne i regionalne UE
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 3 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadzający – Finanse. Zakres posiadanej wiedzy - ogólna znajomość prawno-ekonomicznych podstaw funkcjonowania sektora publicznego w Polsce oraz związanego z nim sytemu finansów publicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, specyfiki zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich UE.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

rok studiów/semestr: rok 3/ semestr 5

liczba godzin: 15 (w) 30 (ćw.)

metody dydaktyczne:

wykład: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych połączony z dyskusją

ćwiczenia: praca w grupach z wykorzystaniem metody projektowej, studium przypadku, metody problemowej oraz dyskusji punktowanej

punkty ECTS: 6

Łączny nakład pracy studenta 150 h:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 30 h

• przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 32 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

• udział w konsultacjach: 8 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 h., 2,12 ECTS

- o charakterze praktycznym: 97 godz., 3,88 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

9. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

10. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3FIL_W01 - Student zna i rozumie fundamentalne struktury i instytucje międzynarodowe zaangażowane w rozwój i promowanie idei samorządności terytorialnej w państwach członkowskich UE oraz zasady ich działania we współczesnej gospodarce (KP6_WK1)

3FIL_W02 -Student zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do struktur powiązanych z finansami podsektora local government w państwach członkowskich UE oraz rządzące nimi prawidłowości i sposoby działania, ze szczególnym uwzględnieniem (KP6_WK5)

UMIEJĘTNOŚCI

3FIL_U01 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do interpretacji złożonych zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponadkrajowym dotyczących podsektora local government w UE (KP6_UW1)

3FIL_U02 - Student potrafi komunikować się wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe z zakresu problematyki finansów lokalnych w państwach członkowskich UE (KP6_UK1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3FIL_K01 - Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

wykład: zaliczenie pisemne

ćwiczenia: zaliczenie na podstawie bieżącej oceny pracy studentów (w tym pracy w grupach oraz testu wielokrotnego wyboru)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, specyfiki zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich UE.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

9. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

10. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, specyfiki zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich UE.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

9. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

10. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, specyfiki zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich UE.

Pełny opis:

Łączny nakład pracy studenta 150 h - 6 ECTS:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 30 h

• przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 32 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

• udział w konsultacjach: 8 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 h., 2,12 ECTS

w tym online: 10 h dyd., 0,4 ECTS

- o charakterze praktycznym: 97 godz., 3,88 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

9. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

10. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, specyfiki zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich UE.

Pełny opis:

Łączny nakład pracy studenta 150 h - 6 ECTS:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 30 h

• przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 32 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

• udział w konsultacjach: 8 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 h., 2,12 ECTS

w tym online: 10 h dyd., 0,4 ECTS

- o charakterze praktycznym: 97 godz., 3,88 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

9. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

10. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)