Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3INP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 3 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień związanych z udziałem przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym. Omawiane są wybrane fakty, zjawiska i teorie wyjaśniające zachodzące złożone zależności w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także ich uwarunkowania o zróżnicowanym charakterze.

Studenci w zaawansowanym stopniu poznają i rozumieją wiedzę z zakresu procesów i motywów internacjonalizacji, globalizacji i jej znaczenia w procesie internacjonalizacji, znaczenia informacji w procesie internacjonalizacji oraz wiedzy, kapitału i umiędzynarodowienia zachowania konsumentów, roli menadżera i jego umiejętności procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa i ich roli w procesie umiędzynarodowienia, oraz etycznych aspektach procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Potrafią ponadto wykorzystać posiadaną wiedzę teorematyczną do do analiz i formułowania wniosków.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Rok studiów /semestr: 3 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 30 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, praca w grupach,

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 30

Udział w konserwatorium - 15

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 75

Udział w konsultacjach - 16

Przygotowanie do egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 152

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 56h; 2,24 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 12 h; 0,5 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Balcerzak A. P., Enterprise during global market instability, Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch, Toruń 2012.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Dunning J. H., Mucchielli J-L, .Multinational firms : the global-local dilemma, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2002.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Swan. E. J., Building the global market : a 4000 year history of derivatives, Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2000.

Efekty uczenia się:

3INP_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności między uczestnikami stosunków

międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu

towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki

krajowe, organizacje, korporacje), KP6_WG2

3INP_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz zadań, oceny konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na rynku światowym w oparciu o krytyczną analizę i syntezę tych informacji, stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, KP6_UW2

3INP_K01 jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, w tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad, KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu dopuszczeni są studenci posiadający zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia - ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskana ze wskazanych aktywności (prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, praca w grupach) na zajęciach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Wykład i ćwiczenia - zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)