Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy innowacyjne w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3PIN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Procesy innowacyjne w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z obszaru procesów innowacyjnych, z uwzględnieniem ich zróżnicowania geograficznego oraz znaczenia gospodarczego. Analizę istoty procesów innowacyjynch poprzedza omówienie teorii innowacji i głównych czynników rozwoju gospodarczego. Poszczególne rodzaje procesów innowacyjnych rozpatrywane są przez pryzmat czynników, które wpływają na ich efektywność oraz zasobów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Omówiona jest także polityka innowacyjna, jako główne narzędzie wpływu państwa na przebieg procesów innowacyjnych w gospodarce. Przedmiot obejmuje także ocenę poziomu innowacyjności gospodarek z wykorzystaniem wskażników i rankingów innowacyjności oraz określenie czynników wpływających na określoną pozycję innowacyjną.


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę procesów innowacyjnych, z uwzględnieniem ich zróżnicowania geograficznego oraz znaczenia gospodarczego. Analizę istoty procesów innowacyjynch poprzedza omówienie teorii innowacji i głównych czynników rozwoju gospodarczego. Poszczególne rodzaje procesów innowacyjnych rozpatrywane są przez pryzmat czynników, które wpływają na ich efektywność oraz zasobów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Omówiona jest także polityka innowacyjna, jako główne narzędzie wpływu państwa na przebieg procesów innowacyjnych w gospodarce. Przedmiot obejmuje także ocenę poziomu innowacyjności gospodarek z wykorzystaniem wskażników i rankingów innowacyjności oraz określenie czynników wpływających na określoną pozycję innowacyjną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Rok studiów /semestr: 3 rok/semestr 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 30 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne: - podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point. - ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, analiza danych statystycznych, praca w grupach,

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach- 30 Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń - 46

Opracowanie wskazanych zagadnień i zadań - 35

Udział w konsultacjach - 6

Przygotowanie do kolokwium - 36

Przygotowanie do egzaminu - 25

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe: Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 53h; 2,12 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 12 h; 0,5 ECTS

Literatura:

1) P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE Warszawa 1992

2)C.K.Prahalad, M.S.Krishnan, Nowa era innowacji, PWN Warszawa 2010

3)C.M.Christensen, Przełomowe innowacje: możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, PWN Warszawa 2010

4)J.Bessant, J.Tidd, Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer 2013

5) K. Piech, Knowledge and innovation processes in Central and Eastern European economies, The Knowledge and Innovation Institut, Warsaw 2007.

Dokumenty elektroniczne, dostępne bezpłatnie na stronach wydawców raportów:

1)European Innovation Scoreboard, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

2)Global Innovation Index, https://www.globalinnovationindex.org/Home

3) WEF Competitiveness Index, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza

3PIN_WG1 zna zależności między uczestnikami międzynarodowych procesów innowacyjnych, w szczególności z obszarze tworzenia i rozwoju produtków i usług (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje) (KP6_WG2)

3PIN_WG2 ma podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i porządkowania informacji dotyczących przyczyn, charakteru i konsekwencji zmian strukturalnych w gospodarce światowej (wynikających z realizacji procesów innowacyjnych w których uczestniczą podmioty z kilku krajów (KP5_WG3)

Umiejętności

3PIN_UK1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych procesów innowacyjnych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac z zastosowaniem odpowiednich technik informacyjno-komunikacyjnych (KP6_UK1)

3PIN_UU1 posiada umiejętność pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej zależności i ograniczeń cechujących międzynarodowe procesy innowacyjne, w szczególności z udziałem korporacji (KP6_UU1)

Kompetencje społeczne

3PIN_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów innowacyjnych zachodzących w świecie (KP6_KK1)

3PIN_KK2 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: - podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point. - ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej w grupie treści, dyskusja, analiza tekstu, analiza danych statystycznych.

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej (test w pytaniami zamkniętymi i półotwartymi). Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń. Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń - na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studentów podczas zajęć oraz liczba punktów uzyskana z zaprezentowanego referatu, przygotowywanego w grupach (2-3 osobowych). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia. Brak zaliczenia konwersatorium następuje w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, min. połowy obowiązkowych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.