Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe, cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3SED1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe, cz. I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie studentowi, w zaawansowanym stopniu, wiedzy, dotyczącej specyfiki badań w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych,

- przedstawienie zasad metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przed studenta zaawansowanych pojęć i prawidłowości, związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia i analizy danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 5: Seminaria

Rok studiów/ semestr: Rok III, semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 45 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 45 h

- przygotowanie do zajęć - 16 h

- poszukiwanie, gromadzenie i studiowanie danych i literatury - 25 h

- udział w konsultacjach - 9 h

- przygotowanie planu pracy dyplomowej - 10 h

Łączny nakład pracy studenta - 100 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 54, punkty ECTS 2,1

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012.

Efekty uczenia się:

3SED1_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych, specyfikę różnorodnych struktur i instytucji społecznych, występujących w relacjach międzynarodowych, umiejscowienie międzynarodowych stosunków gospodarczych w dziedzinie nauk społecznych oraz metodologii badań, w szczególności w sferze wybranego przez siebie obszaru badawczego (KP6_WG1) (KP6_WG2) (KP6_WK1)

3SED1_W02 Zna metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji informacji do przygotowania pracy dyplomowej (KP6_WK4)

3SED1_W03 Student zna w zaawansowanym stopniu źródła pozyskiwania i zasad porządkowania informacji niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej (KP6_WG3)

3SED1_W04 Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, odnoszące się do pisania prac dyplomowych (KP6_WK6)

3SED1_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do interpretacji złożonych zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponad krajowym z wybranego przez siebie obszaru badawczego (KP6_UW1)

3SED1_U02 Potrafi wyjaśniać procesy i uwarunkowania towarzyszące działalności na rynku międzynarodowym do analizy przyjętego problemu badawczego i realizacji celu pracy przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów źródłowych (KP6_UW3)

3SED1_U03 Potrafi komunikować się wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe (KP6_UK1)

3SED1_U04 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania złożonych problemów ujawniających się przy pisaniu pracy dyplomowej (KP6_UO2)

3SED1_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści z uwagi na obszar badawczy przyjęty w pracy dyplomowej (KP6_KK1)

3SED1_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w tym w ramach analizowanego w pracy dyplomowej obszaru badawczego (KP6_KK2)

3SED1_K03 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, projektów społecznych w oparciu o myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy, dzięki podjętym badaniom w pracy dyplomowej (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia pierwszej części seminarium licencjackiego:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura)

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Marek Proniewski
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec, Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)