Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1FMP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza odnośnie gospodarki międzynarodowej: procesów w niej zachodzących oraz instytucji międzynarodowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań i form finansowania międzynarodowej działalności gospodarczej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji finansów międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 19h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 51h- 2,04 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 55h- 2,20 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FMP_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat funkcjonowania wybranych struktur i instytucji gospodarczych w zakresie

finansów przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej; KP7_WG6

1FMP_W02 zna i rozumie różnorodne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową (w szczególności ich finansowania); KP7_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

1FMP_U01 potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy gospodarcze oraz społeczne w zakresie finansowania działalności przedsiębiorstw dokonujące się w gospodarce światowej; KP7_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FMP_K01 jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów w zakresie finansów przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej; KP7_KK2

1FMP_K02 jest gotów do podtrzymywania etosu zawodu, tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w aspekcie finansów przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej; KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia), wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie: wyników kolokwium zaliczeniowego, pracy zespołowej oraz aktywności na zajęciach (Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia). Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie Studenta w problematykę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności charakterystyka instrumentów finansowych wykorzystywanych w transakcjach międzynarodowych, rynków walutowych, międzynarodowych instytucji i organizacji finansowych, jak też stosowania metod i technik finansowych w obrotach zagranicznych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu (z tego: 3- w sali, 12- zdalnie), 30 godzin ćwiczeń (z tego: 8- w sali, 22- zdalnie)

Punkty ECTS: 6 pkt.

Metody dydaktyczne (zajęcia dostosowane do sytuacji epidemicznej- w szczególności zajęcia zdalne z wykorzystaniem komunikatorów internetowych):

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów, komentarz aktualnych wydarzeń, w części zajęć- kształcenie zdalne, w tym komunikatory internetowe, USOS-mail oraz platforma Blackboard,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja, w części zajęć- kształcenie zdalne (z wykorzystaniem komunikatorów oraz platformy BB, co dotyczy w szczególności kolokwium zaliczeniowego).

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 20h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 20h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 24h

- udział w konsultacjach: 9h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 56h- 2,24 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 55h- 2,20 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań i form finansowania międzynarodowej działalności gospodarczej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji finansów międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 19h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 51h- 2,04 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 55h- 2,20 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań i form finansowania międzynarodowej działalności gospodarczej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji finansów międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 19h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 51h- 2,04 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 55h- 2,20 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.