Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1GGO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Global governance
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Podstawy teoretyczne analizy i rozwój zjawiska „governance”

2. Globalizacja i governance

3. Global governance – od historii do teraźniejszości

4. Teorie globalnej ekonomii politycznej

5. Uwarunkowania kulturowe global governance

6. Global governance w kontekście etyki

7. Międzynarodowe organizacje – współpraca i koordynacja sferze gospodarczej i politycznej

8. Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze

gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami itp. Celem przedmiotu jest zrozumienie

podstaw teoretycznych governance (współrządzenia) oraz form i ogólnych zasad zarządzania w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0300-MS2-1GGO

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_1 Ogólnowydziałowy)

Dziedzina i dyscyplina: nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład + 30 godz. ćwiczeń (zajęcia odbywają się w

formie stacjonarnej oraz e-learningowej);

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

projekty indywidualne i zespołowe

zaliczenie pisemne w formie testu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (15 h),

konwersatoriach (30 h),

przygotowanie do zajęć (15 h),

udział w konsultacjach (2 h),

rozwiązanie projektów i ćwiczeń praktycznych (12 h),

esej/ opracowanie pisemne (6 h),

przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej na zajęciach (4 h)

przygotowanie do egzaminu (16 h)

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h +15h +2h 1,88 ECTS

o charakterze praktycznym: 30h+15hh+12h+4h 2,44 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1GGO_W01 ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów ewolucji

międzynarodowych stosunków gospodarczych w kontekście funkcjonowania instytucji międzynarodowych M2_W01

1GGO_W02 ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach międzynarodowych (gospodarczych, politycznych i społecznych)

M2_W02

1GGO_W03 zna mechanizm regionalizacji oraz mechanizm globalizacji M2_W03

1GGO_W04 zna więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego

M2_W04

UMIEJĘTNOŚCI

1GGO_U01 posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów społecznych

o zasięgu ponadkrajowym M2_U01

1GGO_U02 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny zmian

w handlu międzynarodowym, pozyskać dane do przeprowadzania analizy

konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na

rynku światowym M2_U02

1GGO_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych

stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu

decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej M2_U06

1GGO_U04 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków

gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania

konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania M2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1GGO_K01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu global governance M2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia wykładu:

- test zawierający pytania zamknięte

Skala ocen:

19-20 - bdb

18-17 - db+

16-15 - db

14-13 - dst+

12-11 - dst

Dopuszcza się ustną formę zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia ćwiczeń:

- zaliczenie na ocenę materiału analizowanego podczas zajęć na podstawie aktywności (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków,

prezentacje multimedialne, prace pisemne) oraz kolokwium.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności);

- uzyskanie pow. 50% punktów

Skala ocen:

50-46 - bdb

41-45 - db+

36-40 - db

31-35 - dst+

26-30 - dst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze

gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami itp. Celem przedmiotu jest zrozumienie

podstaw teoretycznych governance (współrządzenia) oraz form i ogólnych zasad governance w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0300-MS2-1GGO

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_1 Ogólnowydziałowy)

Dziedzina i dyscyplina: nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład + 30 godz. ćwiczeń (zajęcia odbywają się w

formie stacjonarnej oraz e-learningowej);

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

projekty indywidualne i zespołowe

zaliczenie pisemne w formie testu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (15 h),

konwersatoriach (30 h),

przygotowanie do zajęć (15 h),

udział w konsultacjach (2 h),

rozwiązanie projektów i ćwiczeń praktycznych (12 h),

esej/ opracowanie pisemne (6 h),

przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej na zajęciach (4 h)

przygotowanie do egzaminu (16 h)

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h +15h +2h 1,88 ECTS

o charakterze praktycznym: 30h+15hh+12h+4h 2,44 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler,

Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze

gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami itp. Celem przedmiotu jest zrozumienie

podstaw teoretycznych governance (współrządzenia) oraz form i ogólnych zasad governance w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0300-MS2-1GGO

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_1 Ogólnowydziałowy)

Dziedzina i dyscyplina: nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład + 30 godz. ćwiczeń (zajęcia odbywają się w

formie stacjonarnej oraz e-learningowej);

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

projekty indywidualne i zespołowe

zaliczenie pisemne w formie testu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (15 h),

konwersatoriach (30 h),

przygotowanie do zajęć (15 h),

udział w konsultacjach (2 h),

rozwiązanie projektów i ćwiczeń praktycznych (12 h),

esej/ opracowanie pisemne (6 h),

przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej na zajęciach (4 h)

przygotowanie do egzaminu (16 h)

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h +15h +2h 1,88 ECTS

o charakterze praktycznym: 30h+15hh+12h+4h 2,44 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler,

Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.