Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1KUB Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie umiejętności wykorzystywania kulturowych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podziałem kultur, źródłami powstawania stereotypów i uprzedzeń kulturowych. Omówienie obszarów biznesu międzynarodowego, na które kultury narodowe mają największy wpływ

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 2 - przedmiot podstawowy

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godzin

Metoda dydaktyczna:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Punkty ECTS: 4

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 30 godz.

Przygotowanie się do wykładu - studiowanie literatury – 40 godz.

Udział w konsultacjach – 6 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 24 godz.

Egzamin – 4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godz., 1,6 ECTS

o charakterze praktycznym – 0 godz

Literatura:

Podstawowa:

Ch. Hampden-Turner., A. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

P. Skulski (red.), Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000

B. Tomalin, M. Nicks, World Business Cultures : A Handbook, Thorogood Publishing. 2014

https://prima.uwb.edu.pl:2085/ehost/detail/detail?vid=8&sid=f6f48f62-8ea4-406f-b583-6a2aa12ab550%40pdc-v-sessmgr06&bdata=Jmxhbmc9cGwmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=855756&db=e000xww

Efekty uczenia się:

1KUB_W01: Wiedza - w wyniku przeprowadzonych zajęć student: zna i rozumie w pogłębionym stopniu rodzaje stosunków kulturowych występujących w relacjach biznesowych w międzynarodowym środowisku, w tym klasyfikuje kultury narodowe, identyfikuje źródła powstawania stereotypów kulturowych, analizuje kulturowe aspekty efektu kraju pochodzenia, tłumaczy dystans kulturowy, etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm nabywców. KP7_WG4

1KUB_W02: Wiedza: student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia badawcze służące analizie kulturowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy. KP7_WG5

1KUB_U01: Umiejętności - w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

potrafi wypowiadać się na temat relacji biznesowych w wielokulturowym środowisku, w tym: rozpoznaje obszary biznesu międzynarodowego, na które kultury narodowe mają największy wpływ, uwzględnia różnice kulturowe w kontaktach i sposobach prowadzenia biznesu z różnymi nacjami, adaptuje działania marketingowe do zróżnicowanego kulturowo otoczenia rynkowego, przezwycięża negatywne odczucia wiązane ze zmianą otoczenia kulturowego. KP7_UK2

1KUB_UO1 umiejętności: potrafi współdziałać z innymi osobami wykorzystując wiedzę z zakresu kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, uwzględniając różnice kulturowe w rozwiązywaniu problemów, negocjacjach, prowadzeniu spotkań biznesowych KPP_UO2

1KUB_KK1: kompetencje: w wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada postawę krytyczną wobec stereotypów i uprzedzeń kulturowych, ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur. KP7_KK1

1KUB_KR1: kompetencje: jest gotów do podtrzymywania etosu zawodu osoby pracującym w środowisku zróżnicowanym kulturowo, tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w tego typu relacjach KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dyskusja na wylosowane zagadnienie problemowe. Listę zagadnień problemowych studenci otrzymają nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matel
Prowadzący grup: Anna Matel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.