Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2EGL
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia globalizacji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza odnośnie gospodarki międzynarodowej: procesów w niej zachodzących oraz instytucji międzynarodowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań, przejawów i kierunków procesu globalizacji oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie jej mechanizmów i znaczenia instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy do wyboru

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, II rok/semestr 1

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń; na zajęciach zostanie wykorzystana koncepcja projektowania uniwersalnego,

- ćwiczenia: praca indywidualna, praca zespołowa (na zajęciach, w tym burza mózgów oraz tworzenie grup problemowych), moderowana dyskusja na zajęciach, uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 15h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 24h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 36h- 1,44 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 26h- 1,04 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW,

- baza danych serwisu online "notoria.serwis" zakupiona przez UwB w ramach projektu pt. „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21) dofinansowanego ze środków UE.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2EGL_W01: zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę wieloaspektowych procesów globalizacji, KP7_WG1;

2EGL_W02: zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę struktur, instytucji i interesariuszy uczestniczących w procesie globalizacji, w szczególności korporacji transnarodowych oraz konglomeratów finansowych, KP7_WG4;

2EGL_W03: zna i rozumie uwarunkowania zmian struktur i instytucji gospodarczych zachodzących w skali gospodarki globalnej, KP7_WK3

UMIEJĘTNOŚCI

2EGL_U01: potrafi komunikować się z różnymi kręgami odbiorców w zakresie analizy złożonych zjawisk gospodarczych o zasięgu globalnym, a także rozszerzać taką analizę o teoretyczne aspekty oceny tych zjawisk w aspekcie szans i zagrożeń, które są wynikiem globalizacji, KP7_UK3;

2EGL_U02: potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się, wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii globalizacji, oceniać przydatność zdobytej wiedzy oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, KP7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2EGL_K01: jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem potrzeb społecznych (w tym osób ze specjalnymi potrzebami) zmieniających się w wyniku globalizacji, tj. w oparciu o identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z aktywnością w burzliwym otoczeniu społeczno- gospodarczym, KP7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (aby egzamin został zdany, Student powinien uzyskać przy najmniej 51% możliwych do zdobycia punktów); aktywność na wykładach konwersatoryjnych; wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń;

zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy egzaminu, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami.

Ćwiczenia:

system punktowy: aktywność na zajęciach (15p.) i kolokwium (10p.)- razem 25p., aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, należy zgromadzić co najmniej 51% liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań, przejawów i kierunków procesu globalizacji oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie jej mechanizmów i znaczenia instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy do wyboru

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, II rok/semestr 1

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń; na zajęciach zostanie wykorzystana koncepcja projektowania uniwersalnego,

- ćwiczenia: praca indywidualna, praca zespołowa (na zajęciach, w tym burza mózgów oraz tworzenie grup problemowych), moderowana dyskusja na zajęciach, uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 15h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 24h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 36h- 1,44 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 26h- 1,04 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW,

- baza danych serwisu online "notoria.serwis" zakupiona przez UwB w ramach projektu pt. „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21) dofinansowanego ze środków UE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)