Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja dostępna. Wprowadzenie do projektowania uniwersalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2ODWPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja dostępna. Wprowadzenie do projektowania uniwersalnego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

warsztatowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy koncepcji projektowania uniwersalnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dla Studentów realizowane w związku z projektem "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21)" finansowanym w szczególności z funduszy UE;

https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/projekt-pt-zwiekszenie-kompetencji-kadry-dydaktycznej-uniwersytetu-w-bialymstoku-z-zakresu-projektowania-uniwersalnego/8d8ab9dd.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: warsztatowy

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu, 20 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne (zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego):

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca zespołowa, burza mózgów, moderowana dyskusja, wizja lokalna.

Punkty ECTS: nie dotyczy

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 10h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 5h

- przygotowanie pracy projektowej: 20h

- udział w ćwiczeniach: 20h

- przygotowanie do ćwiczeń: 25h

Regulacje normatywne określone na poziomie międzynarodowym (np. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 2006r.) i krajowym (np. Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz. U. 2019, poz. 1696) stawiają przed przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi szereg wymagań dotyczących zapewnienia dostępności do ich produktów i usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zajęcia w zakresie przedmiotu "Organizacja dostępna. Wprowadzenie do projektowania uniwersalnego" mają na celu zaznajomienie Uczestników z problematyką i zasadami projektowania uniwersalnego. Jego celem jest przekazanie Studentom umiejętności w zakresie osiągania w pracach projektowych w rozmaitych dziedzinach aktywności następujących paradygmatów życia społecznego:

- "równego dostępu", a więc zapewnienia jak największej użyteczności produktu wielu jego odbiorcom o zróżnicowanych potrzebach,

- "elastyczności użytkowania" w wyniku uwzględnienia różnych możliwości psychofizycznych użytkowników produktów materialnych, bądź usług,

- "prostoty i intuicyjności" w zakresie sposobu korzystania z zaprojektowanego rozwiązania, nie tylko technicznego lecz także organizacyjnego, np. w sferze administracji, które winno być łatwe do zrozumienia- niezależnie m.in. od doświadczenia użytkownika, jego wiedzy oraz znajomości języka,

- "czytelności informacji" obejmującej przede wszystkim formę jej przekazywania, w tym wizualną, albo dźwiękową, jak też unikanie nadmiernego komplikowania przekazywanej treści,

- "niskiej wrażliwości" na potencjalne błędy użytkownika produktu materialnego lub usługi, np. w formie zaprojektowanego systemu "ostrzeżeń"

oraz kwestii wprost związanych z niepełnosprawnością, tj.: minimalizowaniem wysiłku fizycznego oraz standaryzacją parametrów i wielkością przestrzeni umożliwiających każdemu dostęp i użytkowanie danego produktu materialnego lub usługi.

Literatura:

1. M. Błaszak, Ł. Przybylski, Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2010.

2. E. Kuryłowicz, Projektowanie uniwersalne, udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum Badawczo- Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1996.

3. K. Kowalski, Włącznik. Projektowanie bez barier, Fundacja Integracji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2ODWPU_W01- Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematykę projektowania uniwersalnego

Umiejętności:

2ODWPU_U01- Student potrafi formułować wnioski w zakresie projektów wykorzystujących koncepcję projektowania uniwersalnego;

2ODWPU_U02- umiejętność zastosowania projektowania uniwersalnego w organizacji własnego otoczenia, np. w miejscu pracy

Kompetencje społeczne:

2ODWPU_K01- Student jest gotów do inspirowania innych w zakresie wykorzystania w życiu społecznym koncepcji projektowania uniwersalnego;

2ODWPU_K02- skuteczne komunikowanie się z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnością;

2ODWPU_K03- kompetencje do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami.

Wykłady:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia).

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie: aktywności na zajęciach oraz przygotowanej pracy w zakresie projektowania uniwersalnego (elementy audytu dostępności).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dla Studentów realizowane w związku z projektem "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21)" finansowanym w szczególności z funduszy UE;

https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/projekt-pt-zwiekszenie-kompetencji-kadry-dydaktycznej-uniwersytetu-w-bialymstoku-z-zakresu-projektowania-uniwersalnego/8d8ab9dd.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: warsztatowy

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu, 20 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne (zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego):

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca zespołowa, burza mózgów, moderowana dyskusja, wizja lokalna.

Punkty ECTS: nie dotyczy

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 10h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 5h

- przygotowanie pracy projektowej: 20h

- udział w ćwiczeniach: 20h

- przygotowanie do ćwiczeń: 25h

Regulacje normatywne określone na poziomie międzynarodowym (np. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 2006r.) i krajowym (np. Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz. U. 2019, poz. 1696) stawiają przed przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi szereg wymagań dotyczących zapewnienia dostępności do ich produktów i usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zajęcia w zakresie przedmiotu "Organizacja dostępna. Wprowadzenie do projektowania uniwersalnego" mają na celu zaznajomienie Uczestników z problematyką i zasadami projektowania uniwersalnego. Jego celem jest przekazanie Studentom umiejętności w zakresie osiągania w pracach projektowych w rozmaitych dziedzinach aktywności następujących paradygmatów życia społecznego:

- "równego dostępu", a więc zapewnienia jak największej użyteczności produktu wielu jego odbiorcom o zróżnicowanych potrzebach,

- "elastyczności użytkowania" w wyniku uwzględnienia różnych możliwości psychofizycznych użytkowników produktów materialnych, bądź usług,

- "prostoty i intuicyjności" w zakresie sposobu korzystania z zaprojektowanego rozwiązania, nie tylko technicznego lecz także organizacyjnego, np. w sferze administracji, które winno być łatwe do zrozumienia- niezależnie m.in. od doświadczenia użytkownika, jego wiedzy oraz znajomości języka,

- "czytelności informacji" obejmującej przede wszystkim formę jej przekazywania, w tym wizualną, albo dźwiękową, jak też unikanie nadmiernego komplikowania przekazywanej treści,

- "niskiej wrażliwości" na potencjalne błędy użytkownika produktu materialnego lub usługi, np. w formie zaprojektowanego systemu "ostrzeżeń"

oraz kwestii wprost związanych z niepełnosprawnością, tj.: minimalizowaniem wysiłku fizycznego oraz standaryzacją parametrów i wielkością przestrzeni umożliwiających każdemu dostęp i użytkowanie danego produktu materialnego lub usługi.

Literatura:

1. M. Błaszak, Ł. Przybylski, Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2010.

2. E. Kuryłowicz, Projektowanie uniwersalne, udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum Badawczo- Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1996.

3. K. Kowalski, Włącznik. Projektowanie bez barier, Fundacja Integracji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)