Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protokół dyplomatyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2PDY
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Protokół dyplomatyczny
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu zagadnień dotyczących protokołu dyplomatycznego i zasad ich praktycznego wykorzystania. Studenci potrafią wykorzystać teoretyczną wiedzę w praktyce protokołu dyplomatycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_4

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, zespołowej prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta -75

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 39 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 36 godz. ECTS 1,44; o charakterze praktycznym: 14 godz., ECTS – 0,56.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aleksy-Szucsich A. The art of international negotiations , The Institute of International Relations at University of Warsaw, Foundation for International Studies, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009.

Ikanowicz, C.,Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wyd. 7 m Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Modrzyńska J.., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orłowski T.,Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010.

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, DW Epilsa, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

2PDY_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), kształtujących działania podmiotów na arenie międzynarodowej i rządzące nimi prawidłowości, KP7_WK2

2PDY_U01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do kierowania pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi), obowiązującymi w relacjach międzynarodowych, w tym przy zawieraniu transakcji handlu zagranicznego, KP7_UO1

2PDY_K01 jest gotów przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy teoretycznej do udziału w opracowywaniu projektów społecznych, organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz prognozowania wielokierunkowych skutków takiej aktywności , KP7_KO1

2PDY_K02 jest gotów przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy teoretycznej do podtrzymywania etosu zawodu, tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych , KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych.

Końcową ocenę stanowi suma punktów uzyskanych z aktywności na zajęciach (dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych). Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)