Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2SEM1 Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia i finanse,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej i jej formalnymi aspektami,

- przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: seminarium

MODUŁ 5: dyplomowy

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA i FINANSE

Rok studiów/ semestr: Rok II, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 40 h

- poszukiwanie i gromadzenie danych i literatury - 90 h

- studiowanie literatury - 50 h

- udział w konsultacjach - 10 h

- przygotowanie planu pracy dyplomowej - 30 h

Łączny nakład pracy studenta - 250 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 40, punkty ECTS 1,6

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

4. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2007

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

2SEM1_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o międzynarodowych strukturach gospodarczych i ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych oraz wynikających z tego obszarach badawczych (KP7_WG)

2SEM1_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych występujących w relacjach międzynarodowych oraz pogłębioną w odniesieniu do struktur i instytucji oraz potrafi ją wykorzystać w pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WG2)

2SEM1_W03 Ma pogłębioną wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, oraz potrafi ją wykorzystać w pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WG3)

2SEM1_W04 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych, niezbędne przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WG5)

2SEM1_W05 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), odnoszących się do wybranego w pracy licencjackiej obszaru badawczego (KP7_WK2)

2SEM1_W06 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi stosować te zasady przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WK4)

2SEM1_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne w ramach przyjętego w pracy obszaru badawczego (KP7_UW1)

2SEM1_U02 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych, analizowanych w pracy magisterskiej (KP7_UW2)

2SEM1_U03 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy magisterskiej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (KP7_UW3)

2SEM1_U04 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej, stawiać hipotezę badawczą i właściwie ją weryfikować (KP7_UK2)

2SEM1_U05 Potrafi analizować zjawiska gospodarcze o zasięgu

międzynarodowym, rozszerzać tą analizę o teoretyczne aspekty, wykorzystując przy tym przyjęte w pracy magisterskiej metody badawcze (KP7_UK3)

2SEM1_U06 Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami, obowiązującymi w relacjach międzynarodowych i wykorzystywać tą wiedzę w pisaniu pracy magisterskiej (KP7_UO1)

2SEM1_U07 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do samodzielnego rozstrzygania problemu badawczego w pracy magisterskiej (KP7_UO2)

2SEM1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, z uwagi na obszar badawczy przyjęty w pracy magisterskiej (KP7_KK1)

2SEM1_K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do pisania pracy magisterskiej (KP7_KK2)

2SEM1_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w harmonogramie pisanej pracy magisterskiej (KP7_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, hipoteza badawcza, zakres badań, metody badawcze, plan pracy, literatura). Napisanie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej i jej formalnymi aspektami,

- przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, 2 stopnia

Moduł 5: Dyplomowy

Dyscyplina i dziedzina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Rok II, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 20 h

- poszukiwanie i gromadzenie danych i literatury - 31 h

- studiowanie literatury - 30 h

- udział w konsultacjach - 4 h

- przygotowanie planu pracy dyplomowej - 10 h

Łączny nakład pracy studenta - 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 34, punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

4. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2007

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.