Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta, w pogłębionym stopniu, ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej i jej formalnymi aspektami,

- przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: seminarium

MODUŁ 5: dyplomowy

Rok studiów/ semestr: Rok II, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 40 h

- poszukiwanie i gromadzenie danych i literatury - 90 h

- studiowanie literatury - 50 h

- udział w konsultacjach - 10 h

- przygotowanie planu pracy dyplomowej - 30 h

Łączny nakład pracy studenta - 250 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 40, punkty ECTS 1,6

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 50, punkty ECTS 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

4. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2007

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

2SEM1_W01 Student zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, różnorodne aspekty, struktury i instytucje, dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych i relacji między podmiotami gospodarki światowej, w obszarze, w którym przygotowuje pracę magisterską (KP7_WG1) (KP7_WG2) (KP7_WG3)

2SEM1_W02 Zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych, niezbędne przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WG5)

2SEM1_W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), odnoszących się do wybranego w pracy magisterskiej obszaru badawczego (KP7_WK2)

2SEM1_W04 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi stosować te zasady przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WK4)

2SEM1_U01 Potrafi formułować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne w ramach przyjętego w pracy obszaru badawczego (KP7_UW1)

2SEM1_U02 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych, formułować własne opinie, dobierać źródła i informacje, w celu rozstrzygania problemu badawczego, przyjętego w pracy magisterskiej (KP7_UW2)

2SEM1_U03 Potrafi formułować i testować hipotezy badawcze w pracy magisterskiej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (KP7_UW3)

2SEM1_U04 Potrafi wypowiadać się na temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej, formułować własne wnioski z zakresie problemu badawczego, przyjętego w pracy magisterskiej (KP7_UK2)

2SEM1_U05 Potrafi komunikować się z różnymi kręgami odbiorców, analizować zjawiska gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, rozszerzać tą analizę o teoretyczne aspekty, niezbędne w pracy magisterskiej (KP7_UK3)

2SEM1_U06 Potrafi współdziałać z innymi osobami w trakcie pracy na seminarium magisterskim, wykorzystując wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, uczestnicząc w dyskusji nad pracami magisterskimi (KP7_UO2)

2SEM1_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się, z uwagi na obszar badawczy przyjęty w pracy magisterskiej (KP7_KK1)

2SEM1_K02 Jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pisania pracy magisterskiej (KP7_KK2)

2SEM1_K03 Jest gotów do udziału w projektach społecznych, w tym dzięki umiejętności przestrzegania harmonogramu oraz odpowiedniemu określeniu priorytetów przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, hipoteza badawcza, zakres badań, metody badawcze, plan pracy, literatura). Napisanie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)