Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2UBZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy handlu zagranicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, problematyki poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem, skutecznych narzędzi przeciwdziałania ryzyku i podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych wykorzystywanych w transakcjach międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma : stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty kierunkowe

Rok studiów /semestr: rok II /semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość podstaw handlu zagranicznego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia - 15 godz.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące Studentów do pracy grupowej,

- prezentowanie przez Studentów wybranych tematów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, a także przygotowanie grupie zadań i krzyżówek,

- omawianie zagadnień,

- rozwiązywanie krzyżówek,

- dyskusja w grupie.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Rodzaj aktywności studenta:

- Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- Przygotowanie się do zajęć - 10 godz.

- Przygotowanie do kolokwium - 23 godz.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 23 godz.

- Udział w konsultacjach - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami ( 1 ECTS- 25 godz.):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 19 godz. - 0,76 ECTS

- o charakterze praktycznym: 20 godz. 0,8 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Rymarczyk (red), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Studia przypadków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

4. W. Ronka - Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H Beck, 2016.

Uzupełniająca:

1. T. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in foreign trade, Difin, 2012.

2. Z. A. Nowak, M. W. Kozioł, Handel zagraniczny. Perspektywa europejska. WWZ- Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, 2011.

3. J. Hermanowski, Handel zagraniczny - poradnik, wyd. XI, UNIWERS Konsulting, Warszawa, Zielona Góra 2009.

4. I. Dąbrowski, A. Śliwiński, Economics of insurance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2UBZ_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę funkcjonowania firm ubezpieczeniowych związanych z handlem międzynarodowym oraz znaczenie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i roli Lloid’s of London na światowym rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym KP7_WG2

2UBZ_W02 zna i rozumie specyfikę ryzyka i podstawowych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym kształtujących działania podmiotów uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. KP7_WK2

UMIEJĘTNOŚCI

2UBZ_U01 potrafi prowadzić debatę, w tym przygotować wystąpienie ustne z obszaru ubezpieczeń w handlu zagranicznym i ich rodzajów, a także metod zarządzania ryzykiem w transakcjach międzynarodowych. KP7_UK1

2UBZ_U02 potrafi kierować pracą zespołu posługując się różnymi zasadami i regułami obowiązującymi w ubezpieczeniach w handlu zagranicznym, umiejętnością porównywania ofert ubezpieczeniowych oraz znajomością dokumentów wykorzystywanych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia transakcji handlu zagranicznego. KP7_UO1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2UBZ_K01 jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ubezpieczeń w handlu zagranicznym, do ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym zasięgania opinii ekspertów, ze względu na zmieniające się zasady ubezpieczeń i oferty ochrony ubezpieczeniowej w obrotach międzynarodowych. KP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Na ocenę końcową składają się oceny z:

- kolokwium w formie testu,

- prezentowanych tematów ( prezentacje multimedialne), przygotowanych zadań i krzyżówek,

- pracy w grupach,

- dyskusji i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)