Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja celna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YADC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja celna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy na temat regulacji prawnych i zasad funkcjonowania administracji celnej w Polsce. Omówione zostanie umiejscowienie administracji celnej w systemie administracji publicznej w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, różnorodne zadania administracji celnej oraz zasady funkcjonowania i zadania Krajowej Administracji Skarbowej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza wyniesiona z poprzednich etapów studiów w zakresie specyfiki międzynarodowego obrotu towarowego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: metoda podawcza z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, rozwiązywanie kazusów.

PUNKTY ECTS: 7

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 45 h

- przygotowanie do kolokwiów: 94 h

Łączny nakład pracy 175 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS: 1,4)

- o charakterze praktycznym: 25 h (ECTS 1)

Literatura:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

5. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

7. M. Woźniczko, W. Czyżowicz, Cło i celnicy w historii: struktury i mechanizmy działania, Warszawa, Difin, 2012.

Efekty uczenia się:

2YADC_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę różnych struktur i instytucji, odgrywających istotną rolę w relacjach międzynarodowych i handlu światowym, a w szczególności zadania i funkcje administracji celnej (KP7_WG2)

2YADC_W02 Zna i rozumie specyfikę systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), kształtujących działania administracji celnej w krajach UE (KP7_WK2)

2YADC_U01 Student potrafi kierować pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi), obowiązującymi w organizacji pracy administracji celnej (KP7_UO1)

2YADC_K01 Jest gotów do udziału w opracowywaniu projektów społecznych, organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, jaka jest w gestii organów administracji celnej (KP7_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia po zakończeniu kolejnych partii materiału.

Ocena jest wynikiem średniej z ocen uzyskanych z kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Horosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.