Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kalkulacje podatków w handlu zagranicznym i wewnątrzunijnych transakcjach handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YKAP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kalkulacje podatków w handlu zagranicznym i wewnątrzunijnych transakcjach handlowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta, w pogłębionym stopniu, w problematykę związaną z rozliczeniami podatkowymi, jakie występują w handlu międzynarodowym. Student, w pogłębionym stopniu, zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które mają zastosowanie w handlu międzynarodowym, zakresem ich stosowania, stosowanymi konstrukcjami podatkowymi, stawkami oraz podstawowymi dokumentami i wymogami formalnymi związanymi z ich rozliczaniem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia

zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy

indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 10 h

- udział w ćwiczeniach 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do sprawdzianów 13 h

- udział w konsultacjach 5 h

- egzamin 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 h, 1,48 ECTS

- o charakterze praktycznym: 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer,

Warszawa 2017.

2. Meritum Podatki 2019, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

3. D. Baczewska-Golińska, VAT w transakcjach międzynarodowych: WNT, WDT, import, eksport - towarów i usług, ODDK Gdańsk, 2017.

4. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria

Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

5. Akty prawa regulujące poszczególne podatki.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2YKAP_WG1 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze podatkowej (KP7_WG3)

UMIEJĘTNOŚCI

2YKAP_UW1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przebiegu złożonych procesów i zjawisk gospodarczych w gospodarce światowej, w tym: formułować własne opinie na ten temat; właściwie dobierać źródła i informacje do krytycznej analizy i syntezy oraz stosować odpowiednie metody i narzędzia w zakresie kalkulacji obciążeń podatkowych (KP7_UW2)

2YKAP_UO1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną w kierowaniu pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami z zakresu obciążeń podatkowych dotyczących transakcji międzynarodowych (KP7_UO1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2YKAP_KK1 Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów (KP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz grupowej prezentacji zadanego zagadnienia, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.