Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YMDC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 2 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy na temat regulacji prawnych i zasad sporządzania dokumentów celnych i przewozowych, wykorzystywanych w handlu zagranicznym. Omówione zostaną kluczowe akty prawne UE i konwencje międzynarodowe, regulujące zasady sporządzania dokumentów celnych i przewozowych. Studenci zostaną ponadto wyposażeni w praktyczne umiejętności wypełniania dokumentów celnych i przewozowych w handlu zagranicznym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza wyniesiona z poprzednich etapów studiów w zakresie specyfiki międzynarodowego obrotu towarowego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: metoda podawcza z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praca z dokumentami celnymi i transportowymi, rozwiązywanie kazusów.

PUNKTY ECTS: 7

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 45 h

- przygotowanie do kolokwiów: 94 h

Łączny nakład pracy 175 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS: 1,4)

- o charakterze praktycznym: 50 h (ECTS 2)

Literatura:

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

• Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

• Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

• Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

• Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzana w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.

• Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) z dnia 1 listopada 1951r.

• Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.

• Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.

• Akty prawne dotyczące ograniczeń przewozu poszczególnych rodzajów towarów

Efekty uczenia się:

2YMDC_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), odnoszących się do dokumentów celnych i przewozowych, stosowanych w handlu zagranicznym (KP7_WK2)

2YMDC_U01 Potrafi kierować pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi), obowiązującymi przygotowywaniu międzynarodowych dokumentów celnych i przewozowych (KP7_UO1)

2YMDC_K01 Jest gotów do określania priorytetów służących realizacji zadań własnych i zespołu, w ścisłym powiązaniu z zasadami etyki zawodowej oraz w oparciu o przestrzeganie tych zasad w pracy przy obsłudze handlu zagranicznego (KP7_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Trzy kolokwia po zakończeniu kolejnych partii materiału.

Ocena jest wynikiem średniej z ocen uzyskanych z kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Horosz
Prowadzący grup: Monika Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.