Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie kosztów spedycji i techniki sporządzania dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YRKS Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczanie kosztów spedycji i techniki sporządzania dokumentów
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 2 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu analizy kosztów spedycyjnych oraz podziału i struktury kosztów w rożnych gałęziach transportu, przez przykłady rzeczywistych problemów, z jakimi spedytorzy spotykają się w swojej pracy. Studenci będą wypełniali dokumenty związane z działalności spedycyjną oraz przeprowadzali symulacje działań spedytora. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, działach eksportowych i importowych firm produkcyjnych i handlowych. Celowi temu służy przekazanie wiedzy praktycznej przez przykłady rzeczywistych problemów, z jakimi spedytorzy spotykają się w swojej pracy.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 10 h, ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja, aktywność,

rozwiązywanie zadań na zajęciach.

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 h

- udział w w konsultacjach: 9 h

- udział w ćwiczeniach: 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 31 h

Łączny nakład pracy: 100 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 39 (ECTS: 1,6)

- o charakterze praktycznym: 20 h (ECTS 0,8)

Literatura:

1. Andrzejczyk P., Fajfer P., „ Branża TLS w przykładach i ćwiczeniach”, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016

2. Ogólne polskie warunki spedycyjne PISIL http://pisil.pl/

3. Salomon A., „Spedycja teoria, przykłady, ćwiczenia”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012.

4. Marciniak – Neider D.: (red), „Podręcznik Spedytora”, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Tom 1 i Tom 2, PISIL, Gdynia 2011, oraz Gdynia

2014

5. Wasielewska-Marszałkowska I. , „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

6. Sikorski A., „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym” Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013

7. Januła E., Truś T., Gutowska Ż., „Spedycja” , Difin, Warszawa 2011

8. Salomon A., „Transport intermodalny z punktu widzenia Spedycyjnego”, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr

28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

Efekty uczenia się:

2YRKS_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu rodzaje stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych i występujące między nimi prawidłowości, w szczególności w odniesieniu do handlu międzynarodowego, a w tym działalności spedycyjnej (KP7_WG4)

2YRKS_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane metody i narzędzia, w tym zakresie spedycji międzynarodowej i technik sporządzania

dokumentów oraz metodologię rozliczania kosztów spedycji międzynarodowej (KP7_WG5)

2YRKS_U01 Potrafi wypowiadać się, w tym podczas debat, na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych, wykorzystując do

tego celu zaawansowane metody i narzędzia, szczególnie w zakresie spedycji międzynarodowej i sporządzania dokumentów (KP7_UK4)

2YRKS_U02 Potrafi kierować pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,

etycznymi), obowiązującymi w obszarze spedycji międzynarodowej (KP7_UO1)

2YRKS_K01 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zamieniających się potrzeb społecznych, tj. w

oparciu o identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu spedytora międzynarodowego (KP7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu uzyskane po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów (2 kolokwia i aktywność) - co najmniej 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Pawluczuk
Prowadzący grup: Konrad Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.