Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie należności celnych i przewozowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YRNC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczanie należności celnych i przewozowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania należności celno-podatkowych, z uwzględnieniem opłat ciążących na towarze z zastosowaniem Jednolitego Administracyjnego Dokumentu SAD. Wykład ma na celu przedstawienie instrukcji wypełniania Jednolitego Administracyjnego Dokumentu SAD oraz przedstawienie metod wyliczania należności celno-podatkowych, a także przedstawienie zasad taryfikacji towarów. Ćwiczenia poświęcone są warsztatom polegającym na wypełnianiu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

MODUŁ: 4

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: znajomość funkcjonujących procedur celnych oraz posługiwanie się taryfą celną Isztar 4

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 10 h, ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: warsztaty polegające na wypełnianiu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD: zaliczenie w formie testu

ĆWICZENIA: Zaliczenie polegające na samodzielnym wypełnieniu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD z wykorzystaniem systemu ISZTAR na podstawie przedstawionej faktury i instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. Zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach.

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 h

- zaliczenie wykładu: 1 h

- udział w w konsultacjach: 3 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 10 h

- udział w ćwiczeniach: 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do zaliczenia: 20 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 34 (ECTS: 1,4)

- o charakterze praktycznym: 20 h (ECTS 0,8)

Literatura:

Unijny Kodeks Celny

Rozporządzenie Wykonawcze do Unijnego Kodeksu Celnego

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych

Ogólne reguły Interpretacji Nomenklatury scalonej

Incoterms 2020

Przepisy dotyczące pochodzenia towarów

Efekty uczenia się:

2YRNC_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze handlu międzynarodowego i rozliczeń transakcji handlowych (KP7_WG3)

2YRNC_U01 potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy transakcji handlu zagranicznego, w tym rozliczeń celnych i podatkowych tych transakcji; potrafi formować własne opinie na ten temat, dobierać krytyczne dane i metody analiz i przetwarzać je z zastosowaniem odpowiednich

technik informacyjnych (KP7_UW2)

2YRNC_U02 potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami, obowiązującymi w sferze rozliczania transakcji handlu zagranicznego, WNT i WDT i wykorzystywać tą wiedzę w pracy zawodowej,

ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w

obszarze doprowadzania i zawierania transakcji handlu zagranicznego (KP7_UO1)

2YRNC_K01 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą

wiedzę i umiejętności, z uwagi na dynamiczne zmiany w sferze handlu zagranicznego (KP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie w formie testu

Ćwiczenia: zaliczenie polegające na samodzielnym wypełnieniu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD z wykorzystaniem systemu ISZTAR na podstawie wręczonej faktury i instrukcji. Zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska, Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.