Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie należności celnych i przewozowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YRNC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczanie należności celnych i przewozowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 st. 2 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania należności celno-podatkowych, z uwzględnieniem opłat ciążących na towarze z zastosowaniem Jednolitego Administracyjnego Dokumentu SAD. Wykład ma na celu przedstawienie instrukcji wypełniania Jednolitego Administracyjnego Dokumentu SAD oraz przedstawienie metod wyliczania należności celno-podatkowych, a także przedstawienie zasad taryfikacji towarów. Ćwiczenia poświęcone są warsztatom polegającym na wypełnianiu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: znajomość funkcjonujących procedur celnych oraz posługiwanie się taryfą celną Isztar 4

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 10 h, ćwiczenia 20 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: warsztaty polegające na wypełnianiu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 h

- zaliczenie wykładu: 1 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 10 h

- udział w ćwiczeniach: 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do zaliczenia: 17 h

Łączny nakład pracy 75h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 37 (ECTS: 1,5)

- o charakterze praktycznym: 20 h (ECTS 0,8)

Literatura:

Unijny Kodeks Celny

Rozporządzenie Wykonawcze do Unijnego Kodeksu Celnego

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych

Ogólne reguły Interpretacji Nomenklatury scalonej

Incoterms 2020

Przepisy dotyczące pochodzenia towarów

Efekty uczenia się:

2YRNC_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu rodzaje stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych i występujące między nimi prawidłowości, w szczególności w sferze handlu międzynarodowego i rozliczeń transakcji handlowych (KP7_WG4)

2YRNC_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych do opisu i analizy transakcji handlu zagranicznego, w tym rozliczeń celnych i przewozowych tych transakcji (KP7_WG5)

2YRNC_U01 Potrafi wypowiadać się, w tym podczas debat, na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych wykorzystując do tego celu zaawansowane metody i narzędzia badawcze służące rozliczeniom celnym i przewozowym transakcji handlu zagranicznego (KP7_UK4)

2YRNC_U02 Potrafi kierować pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi), obowiązującymi w sferze rozliczania transakcji handlu zagranicznego, WNT i WDT (KP7_UO1)

2YRNC_K01 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zamieniających się potrzeb społecznych, tj. w oparciu o identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, w tym w obszarze celnych i podatkowych rozliczeń transakcji handlu zagranicznego (KP7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie w formie testu

Ćwiczenia: zaliczenie polegające na samodzielnym wypełnieniu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD z wykorzystaniem systemu ISZTAR na podstawie wręczonej faktury i instrukcji. Zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.