Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informatyczne w obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2YSIN Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy o zakresie wykorzystania poszczególnych systemów informatycznych, w obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego. Ponadto studenci zostaną wyposażeni w szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu i obsłudze kluczowych systemów informatycznych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza wyniesiona z poprzednich etapów studiów w zakresie specyfiki międzynarodowego obrotu towarowego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Praca z instrukcjami podstawowych systemów informatycznych,

Wspólne przyporządkowywanie systemów informatycznych do różnych procedur w obrocie towarowym. Tworzenie kazusów, w celu określenia towaru i procedury, taryfikacji, należności, niezbędnych dokumentów i danych z użyciem ISZTAR i instrukcji wypełniania zgłoszeń.

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do zaliczenia: 49 h

Łączny nakład pracy 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS: 1,4)

- o charakterze praktycznym: 25 h (ECTS 1)

Literatura:

Unijny Kodeks Celny

* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

* Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

* Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zgłuszeń celnych

* Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego

* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH AIS/IMPORT, AES/ECS2,NCTS2

- wszystkie dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, puesc.gov.pl

Efekty uczenia się:

2YSIN_W01 Student zna i rozumie specyfikę systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), kształtujących działania podmiotów w systemie handlu międzynarodowego (KP7_WK2)

2YSIN_U01 Student potrafi wypowiadać się na temat przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk gospodarczych w handlu międzynarodowym, formułować własne opinie na ten temat (KP7_UK2)

2YSIN_U02 Potrafi kierować pracą zespołu posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi), obowiązującymi w relacjach międzynarodowych, w tym przy zawieraniu transakcji handlu zagranicznego z wykorzystaniem systemów informatycznych, służących obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej (KP7_UO1)

2YSIN_K01 Student jest gotów do podtrzymywania etosu zawodu, tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w

tym w zakresie obsługi celnej, podatkowej i spedycyjnej (KP7_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Cztery kolokwia po zakończeniu kolejnych partii materiału.

Ocena jest wynikiem średniej z ocen uzyskanych z kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Horosz
Prowadzący grup: Monika Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.