Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego I cz, 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1AN2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego I cz, 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.lektoratowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- motywowanie do samodzielnej nauki

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Przedmiot kończy się egzaminem (część pisemna i usta) po4 semestrze.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. lekcyjnych ćwiczeń realizowanych przez cztery semestry

- cz. I 4 pkt. ECTS I rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 1 (semestr zimowy)

i 30 godz. 2 (semestr letni)

- cz. II 4 pkt. ECTS II rok studiów 60 godz.: 30 godz. - 1 (semestr zimowy)

i 30 godz. - 2 (semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta na semestr: 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin) : 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu): 12,5 godz. punkty ECTS 0,5

Literatura:

Commerce 2, Oxford University Press autorzy: Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Career Paths Law, Express Publishing autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith

The Lawyer’s English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. autorzy: Catherine Mason, Rosemary Atkins

YouTube

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

KA6_UK1 absolwent potrafi w stopniu podstawowym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac

KA6_UK2 absolwent potrafi w stopniu podstawowym przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

KA6_UK3 absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie ekonomii i prawa na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie semestru);

Przedstawienie prezentacji na ocenę - ocena efektów pracy zespołowej;

Obserwacja ciągła podczas zajęć - ocena aktywności w trakcie zajęć;

Prace pisemne na ocenę;

Przystąpienie do pisemnych testów semestralnych i otrzymanie minimum 50%.

Zaliczenie na ocenę po semestrze.

Przedmiot kończy się egzaminem (część ustna i pisemna) po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas
Prowadzący grup: Adam Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas, Emilia Zajkowska
Prowadzący grup: Adam Kubas, Emilia Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.