Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1POA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Ponadto, zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji.

Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał ogólne oraz sądowe postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Ponadto, zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji

Pełny opis:

Omawiana problematyka:

1. Moduł 1 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – obowiązywanie Kpa, właściwość organów, 2 h.

2. Moduł 2 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – wyłączenie organu i pracownika, strona postępowania 2 h.

3. Moduł 3 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – zasady ogólne , 2h.

4. Moduł 4 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – terminy, doręczenia, 2h.

5. Moduł 5 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – dowody, 2h.

6. Moduł 6 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – decyzja, odwołanie, 2h.

7. Moduł 7 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate - nadzwyczajne środki zaskarżenia, 2h.

8. Moduł 8 – kolokwium (test) 1 h. – do uzyskania 8 pkt

9. Moduł 9 e-learning – zawieszenie, umorzenie 4 h. zadania do modułu 4 pkt

10. Moduł 10 e-learning – mediacja, ugoda 3 h. zadania do modułu 4 pkt

Literatura:

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2016.

2. Postępowanie sądowoadministracyjne, T. Woś, wyd. LexiNexis 2010

3. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych- KA6_WG1

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA6_WG5

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - KA6_WG6

Umiejętności:

- potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zdarzeń prawnych - KA6_UW1

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych - KA6_UW2

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej - KA6_UW5

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW7

- potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach ekonomiczno-prawnych - KA6_UO2

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Kryterium zaliczenia jest osiągnięcie określonej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Ponadto, zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji

Pełny opis:

Omawiana problematyka:

I. Zagadnienia wstępne: 2

- pojęcie postępowania administracyjnego

- pojęcie prawa postępowania administracyjnego,

- rodzaje postępowań administracyjnych,

- funkcje postępowań administracyjnych,

II. Podmioty postępowania administracyjnego:

-organ administracji publicznej wg KPA,

-organy wyższego stopnia,

-strona postępowania,

- współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym

-podmioty na prawach strony,

-inni uczestnicy.

2

III. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie:

- pojęcie i rodzaje właściwości,

- zasady określania właściwości rzeczowej,

- zasady określania właściwości miejscowej,

- zasady określania właściwości funkcjonalnej,

- spory o właściwość,

- spory kompetencyjne,

- wyłączenia organów,

- wyłączenia pracowników.

2

IV. Wszczęcie postępowania:

- zasady wszczynania postępowania z urzędu,

- wszczęcie postępowania na żądanie strony,

- wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej,

- skutki niedochowania wymogów formalnych,

- postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego.

2

V. Zasady ogólne postępowania administracyjnego:

- praworządności

- prawdy obiektywnej

- wyważania interesów

- pogłębiania zaufania do działań organów

- informowania

- czynnego udziału stron w postępowania

- przekonywania

- ekonomiki procesowej

- nakłaniania do ugody

- pisemności

- dwuinstancyjności

- trwałości decyzji

- sądowej kontroli decyzji administracyjnych

- oficjalności

2

VI. Czynności organu prowadzącego postępowanie:

- załatwianie spraw,

- doręczanie pism,

- wezwania,

- terminy,

- protokołowanie i adnotacje,

- udostępnianie akt stronom.

2

VII. Postępowanie dowodowe:

- pojęcie i zasady prowadzenia,

- środki dowodowe i ich rodzaje,

- domniemania i uprawdopodobnienia,

- notoria,

- omówienie środków dowodowych kodeksowych i pozakodeksowych,

- uprawnienia, jakie przysługują stronie w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego

- rozprawa administracyjna.

2

VIII. Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty: 2

- obowiązek współdziałania z innym organem, jego zasady i tryb,

- zawieszenie postępowania,

- bezprzedmiotowość i umorzenie postępowania.

IX. Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna:

- cechy przesądzające o istnieniu i obowiązywaniu decyzji,

- wymogi formalne decyzji,

- uzasadnienie,

- wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności, uzupełnianie,

- prostowanie i wyjaśnianie decyzji.

2

X. Ugoda administracyjna – dopuszczalność i tryb zawierania.

2

XI. c.d. Postanowienia: w kwestiach incydentalnych.

- postanowienia w kwestiach incydentalnych,

- postanowienia końcowe

XII. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji:

- pojęcie środków prawnych i ich rodzaje,

- istota odwołania – jego dewolutywność i suspensywność,

- podmioty uprawnione do odwołania,

- organy odwoławcze,

- warunki dopuszczalności,

- tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań,

- uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia,

- zażalenia i tryb ich rozpatrywania.

2

XIII. Wznowienie postępowania administracyjnego – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki. 2

XIV. Stwierdzenie nieważności decyzji – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

XV. Pozostałe przypadki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień.

Literatura:

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2016.

2. Postępowanie sądowoadministracyjne, T. Woś, wyd. LexiNexis 2010

3. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

W związku z sytuacją spowodowaną covid-19 dopuszcza się uzupełniające korzystanie przez studenta z materiałów dostępnych w internecie, bazach prawniczych w tym dostępnych komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kościuk
Prowadzący grup: Dominik Kościuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Ponadto, zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji

Pełny opis:

1. Moduł 1 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – obowiązywanie Kpa, właściwość organów, 2 h.

2. Moduł 2 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – wyłączenie organu i pracownika, strona postępowania 2 h.

3. Moduł 3 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – zasady ogólne , 2h.

4. Moduł 4 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – terminy, doręczenia, 2h.

5. Moduł 5 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – dowody, 2h.

6. Moduł 6 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – decyzja, odwołanie, 2h.

7. Moduł 7 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate - nadzwyczajne środki zaskarżenia, 2h.

8. Moduł 8 – kolokwium (test) 1 h. – do uzyskania 8 pkt

9. Moduł 9 e-learning – zawieszenie, umorzenie 4 h. zadania do modułu 4 pkt

10. Moduł 10 e-learning – mediacja, ugoda 3 h. zadania do modułu 4 pkt

Literatura:

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2016.

2. Postępowanie sądowoadministracyjne, T. Woś, wyd. LexiNexis 2010

3. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

W związku z sytuacją spowodowaną covid-19 dopuszcza się uzupełniające korzystanie przez studenta z materiałów dostępnych w internecie, bazach prawniczych w tym dostępnych komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Ponadto, zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji

Pełny opis:

1. Moduł 1 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – obowiązywanie Kpa, właściwość organów, 2 h.

2. Moduł 2 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – wyłączenie organu i pracownika, strona postępowania 2 h.

3. Moduł 3 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – zasady ogólne , 2h.

4. Moduł 4 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – terminy, doręczenia, 2h.

5. Moduł 5 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – dowody, 2h.

6. Moduł 6 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate – decyzja, odwołanie, 2h.

7. Moduł 7 w czasie rzeczywistym Blackboard Collaborate - nadzwyczajne środki zaskarżenia, 2h.

8. Moduł 8 – kolokwium (test) 1 h. – do uzyskania 8 pkt

9. Moduł 9 e-learning – zawieszenie, umorzenie 4 h. zadania do modułu 4 pkt

10. Moduł 10 e-learning – mediacja, ugoda 3 h. zadania do modułu 4 pkt

Literatura:

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2016.

2. Postępowanie sądowoadministracyjne, T. Woś, wyd. LexiNexis 2010

3. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

W związku z sytuacją spowodowaną covid-19 dopuszcza się uzupełniające korzystanie przez studenta z materiałów dostępnych w internecie, bazach prawniczych w tym dostępnych komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.