Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PPE
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.


Ćwiczenia opierają się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym w szczególności przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce, omówienie podstawowych instytucji składających się na system podatkowy, w tym dokonanie analizy konstrukcji poszczególnych podatków składających się na ten system oraz szczegółowa charakterystyka

ustawy Ordynacja podatkowa normującej zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki -nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - 1 rok/2 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 (wykład), 30 (ćwiczenia)

metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

punkty ECTS - 5

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 47,5 godz., udział w konsultacjach: 15,5 godz., egzamin: 2 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 77,5 godz. (co odpowiada 3,1 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 47,5 godz. (co odpowiada 1,9 pkt ECTS)

Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel, Prawo podatkowe dla każdego, Białystok 2022

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (KP6_WG5)

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (KP6_WG6)

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze (KP6_WG7)

- absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (KP6_WK4)

- absolwent potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (KP6_UW1)

- absolwent potrafi właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (KP6_UW2)

- absolwent potrafi dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym (KP6_UW3)

- absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (KP6_UU1)

- absolwent jest gotów do wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2.Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

Kolokwium obejmuje zakres materiału omówionego w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie e-learningu oraz obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność); nieobecności ponadwymiarowe zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia.

Zaliczenie końcowe ma formę testu składającego się z 30-u pytań; czas trwania 30 minut. Prawidłowa odpowiedź na pytanie - 1 pkt. W sumie do uzyskania 30 pkt

3. Egzamin końcowy i ocena z przedmiotu:

Egzamin z wykładu prawo podatkowe ma formę testu, który składa się z 40 pytań. Wyłącznie jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Mariusz Popławski, Kacper Trzeszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Leonard Etel, Agnieszka Modzelewska, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Leonard Etel, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym w szczególności przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce, omówienie podstawowych instytucji składających się na system podatkowy, w tym dokonanie analizy konstrukcji poszczególnych podatków składających się na ten system oraz szczegółowa charakterystyka

ustawy Ordynacja podatkowa normującej zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki -nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - 1 rok/2 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 (wykład), 30 (ćwiczenia)

metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

punkty ECTS - 5

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 47,5 godz., udział w konsultacjach: 15,5 godz., egzamin: 2 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 77,5 godz. (co odpowiada 3,1 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 47,5 godz. (co odpowiada 1,9 pkt ECTS)

Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel, Prawo podatkowe dla każdego, Białystok 2022

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Leonard Etel, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)