Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe instytucje składające się na system podatkowy, w tym dokonana zostanie analiza konstrukcji poszczególnych podatków składających się na ten system. Zakres przedmiotowy ćwiczeń obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa , która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. W tym drugim przypadku, w ramach ćwiczeń przedstawione zostaną podstawowe zasady normujące prowadzenie postępowania podatkowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Prezentacja omawianego materiału odbywa się za pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki -nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 (wykład), 30 (ćwiczenia)

metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

punkty ECTS - 6

bilans nakładu pracy studenta - 150 godz., co odpowiada 6,0 pkt. ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. (co odpowiada 3,0 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. (co odpowiada 3,0 pkt ECTS)

Wskaźniki, o których mowa wyżej zostały zmodyfikowane z uwagi na obowiązek zdalnego kształcenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: test

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/metoda weryfikacji: test

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: test

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

- kolokwium obejmuje zakres materiału realizowany w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej - test jednokrotnego wyboru (20 pytań), do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.

- warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest także obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność);

3. Egzamin końcowy i ocena z przedmiotu:

a) Egzamin z wykładu prawo podatkowe ma formę testu, który składa się z 20 pytań. Wyłącznie jedna odpowiedź jest prawidłowa w każdym pytaniu. Test będzie dostępny na Platformie Blackoard.

b)Test, o którym mowa w lit. a) uwzględnia materiały objęte sylabusem przedmiotu i jednocześnie te, które zostały zrealizowane na wykładzie, który odbył się w ramach bezpośredniego kontaktu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Mariusz Popławski, Kacper Trzeszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Leonard Etel, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.