Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budżetowanie zadaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2UBZA Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budżetowanie zadaniowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo finansowe 0300-PS1-1PFI

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo finansowe 0300-PS1-1PFI

Założenia (opisowo):

Student przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu powininen posiadać wiedzę w zakresie prawa finansowego. w szczególności w zakresie ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza budżetu zadaniowego jako instrumentu poprawy efektywności i skuteczności wydatkowania środków publicznych. Przedmiotem wykładu są zarówno teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia stosowania tego instrumentu zarówno w Polsce jak i wybranych państwach.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1) Zasady i zakres zaliczenia przedmiotu; istota budżetowania zadaniowego.

2) Kopernikański przewrót w sektorze publicznym, czyli „Rządzić inaczej” wg. D Osborne’a i T. Gaeblera.

3) Teoretyczne założenia Nowego Zarządzania Publicznego i koncepcji współrządzenia.

4) Partnerstwo publiczno-prywatne jako alternatywny do budżetu zadaniowego przykład instrumentu podnoszenia efektywności i skuteczności w sektorze publicznym.

5) Budżet zadaniowy w świetle doświadczeń krajów anglosaskich.

6) Budżet zadaniowy w świetle doświadczeń francuskich.

7) Budżet zadaniowy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

8) System planowania (programowania) zadaniowego w Polsce.

9) Kluczowe elementy budżetu zadaniowego: klasyfikacja zadaniowa, część sprawnościowa.

10) Horyzont czasowy budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy narzędziem kontroli zarządczej.

11) Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego.

12) Budżet rezultatów w jednostkach samorządu terytorialnego.

13) Informacja w budżecie zadaniowym.

14) Zasady konstruowania mierników, analiza poprawnych i niepoprawnych przykładów mierników.

15) Bariery w uczeniu się budżetu zadaniowego przez administrację publiczną.

Wymagania wstępne: znajomość prawa finansów publicznych.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja.

Liczba punktów ECTS: 3.

Forma zajęć: wykład.

Dziedzina nauki: prawo, dyscyplina: prawo finansów publicznych

Kierunek i rok studiów: kierunek ekonomiczno-prawny, III rok studiów I stopień

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 30 godz.,

- przeczytanie literatury będącej przedmiotem dyskusji w trakcie wykładu - 30 godz.,

- przygotowanie do egzaminu - 30 godz.,

- Łącznie - 90 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 30 godz., co odpowiada 1 pkt ETCS.

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 60 godz., co odpowiada 2 pkt ETCS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zawadzka-Pąk U.K., Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce, (182 pp.) Kraków-Legionowo 2014.

2. Zawadzka-Pąk U.K., Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, Gdańsk 2013.

3. Salachna J.M., Zawadzka-Pąk U.K., Michalczuk G., Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet. Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów, Warszawa 2017.

4. Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny, Gdańsk 2014 - w zakresie artykułów komentujących przepisy dotyczące układu zadaniowego.

5. Ofiarski Z. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2020 - w zakresie artykułów komentujących przepisy dotyczące układu zadaniowego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

P1_W01 - ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych;

UMIEJĘTNOŚCI:

P1_U01 - potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych.

P1_U08 - rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając

obowiązujące ustawodawstwo.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

P1_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz

rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów UwB Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych. Zatem obecność na wykładzie (od początku do końca) jest obowiązkowa, przy czym Student ma prawo do dwukrotnej nieobecności z przyczyn losowych.

Ustalenie oceny odbywa się na podstawie egzaminu obejmującego treść wykładów oraz obowiązkowej literatury. Egzamin ma formę pisemną, składa się z części testowej i opisowej. Próg zaliczenia egzaminu wynosi 51%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.